กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายทีปกร โสสิงห์ 2. นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล 3. นางสาวจิราพร ออระสรี 4. นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง 5. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ 6. นางสาวกัญญาวีร์ สารผล 7. นางสาวเมธาวี ทัพธานี 8. นายธนพล ธีราช 9. นายอภิชัย ภานุสี 10. นางสาวณัฐกมล ชิณภาค 11. นายสหรัฐ หอมแสง 12. นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง 13. นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัยเลิศ 14. นายปฏิภาณ อินธิบาล 15. นายฐานิรันดร์ สุภาพิมพ์ 16. นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8549)
     

นิสิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท–เอกมัย กรุงเทพมหานคร นิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน” จัดงานโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเสฏฐวุฒิ ตุลาโชติ 2. นายณัฐพงษ์ ศรีนุยเพ็ง 3. นายสุริยา โพธิ์สาพิมพ์ 4. นายพงษ์นริน ไชยเพชร 5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช 6. นายภาสกร ทางดี 7. นายศิวกร กลมเกลียว 8. นายปรัชญา ระนา 9. นางสาวชลลัดฎา ฟองฤทธิ์ 10. นายอภิวัฒน์ เขียวอยู่ 11. นายยุทธนา แนบชิด 12. นายยุทธยา ทนทาน 13. นายสิทธิพล ศรีวิเศษ 14. นายภาณุวัฒน์ ไพรศรี 15. นายอลงกรณ์ พิมพ์ศักดิ์ 16. นายกิตตินันท์ บุญมา 17. นายภาคภูมิ พันธุขันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8546)
     

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุในการใ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8539)
     

นิสิต ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล" 2562 รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล" 2562 รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวคัทลียา ประจำดี 2. นางสาวอรวี น้อยโสมศรี 3. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ 4. นางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8538)
     

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ลงมือทำ” มีสมาชิกในทีม จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวคัทลียา ประจำดี นางสาวอรวี น้อยโสมศรี นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ และนางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Umay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีประกาศผลรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดโ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวอังคณา ชมภูศรี 2. นายภาคิน แสงประดิษฐ์ 3. นางสาวนฤทัย ประโมงเขต 4. นางสาวเครือนะภา แสนรัตน์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8537)
     

นิสิต หลักสูตรภูมิสารสนเทศ มมส รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Society for Sustainable Development

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังคณา ชมภูศรี ผลงานเรื่อง “คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภา” เป็นนิสิต หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Society for Sustaina...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวขวัญชนก เขตบุรี และนายศุภชัย วีระศักดิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8514)
     

นิสิต มมส รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย วีระศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวขวัญชนก เขตบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม

(วันนี้) 30 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ดังนี้

  1. นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
  ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ 2. นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น 3. นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์ 4. นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย 5. นายภูมิ ใจมีชัย 6. นายสิทธิโชค แสนนาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/คณะมนุษยศา
รายละเอียดข่าว (8512)
     

นิสิต มมส รับรางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยี นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย คณะนิติศาสตร์ นายภูมิ ใจมีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนายสิทธิโชค แสนนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “นิสิตผู้มีความประพฤติดี” ประจำปี 2562 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (8476)
     

นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 จากการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลงานของทีม เด็กหญิงจันฑกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246