กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7476)
     

มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล การบริหารการศึกษาดีเด่น โดยได้รับเลือกเป็น “ผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น” จัดโดย สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เมื่อวันที่24 กันยายน2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณเจตนา อนุตตรียพงศ์ 2. นางสาวนิรมล นิพขันธ์ 3. นายพีรพล กมลพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (7460)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยมี อาจารย์ธราธร บุ้งทอง และ อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 บนแนวคิด "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" ณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒนศาสตร์ (นิด้า) โดยการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน 58 สถาบัน จำนวน 361 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7445)
     

นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 สาขาการศึกษาและวิชาการ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ สาขากีฬาและนันทนาการ โดยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2660 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ“สถิตใจไทยทั่วหล้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7430)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายอัศวเทพ ศรีเฉลา 2. นายธนพล ศรีวิลัย 3. นายชัยวัฒน์ บุดดา 4. นายธนพล ศรีวิลัย 5. นางสาวสายฝน จำปาทอง 6. นายชัยวัฒน์ บุดดา 7. นายธนพล ศรีวิลัย 8. นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม 9. นายธนพล ศรีวิลัย 10. นางสาวสายฝน จำปาทอง
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7396)
     

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชนกานต์ พันธ์พิจิตร และนางสาวณัชพร ศรฬสวรรณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7389)
     

นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อ 19 th Asia Pacific Dance Competition 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบเช่น บัลเลต์ การเต้นร่วมสมัย การเต้นระบำประจำชาติ การเต้นและการขับร้อง ฯลฯ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยองค์กรทางการศึกษาศิลปะการเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อว่า The Commonwealth Society of Teachers of dancing

การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันที่เปิดสอนการเต้นที่มีชื่อ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ 2. นายธนพล ตำลึงทอง 3. นายธนพล รัตนวิศ 4. นายณัชพล ผกานนท์ 5. นายปิยะวัตร์ จะดี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7386)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาสื่อนฤมิตและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ นายธนพล ตำลึงทอง นายธนพล รัตนวิศ นายณัชพล ผกานนท์ และนายปิยะวัตร์ จะดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่งจาก โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์พฤฒ ธนรัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์จากศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) มหาวิทยาลัยมหา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนพรัตน์ จิณโรจน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดข่าว (7366)
     

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.59 น. ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนพรัตน์ จิณโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับทุนการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246