กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6445)
     

   นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านคำเตย ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) ปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

   นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๗ จากโรงเรียนบ้านคำเตย ตำบลคำเต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.คมคาย อุดรพิมพ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6446)
     

   ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ เกิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

   ดร.คมคาย อุดรพิมพ์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6447)
     

   ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) Certificate in nutrition from Hyderabad India, Certificate in Epidemiology from Moscow, Certificate in Health planning from The Johns Hopkins University United States of America, Certificate in Health Economics from London school of Hygiene and tropical medicine England และได้รับอนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน เวชกรรมป้องกัน (สาธารณสุขศาสตร์) จากแพทยสภาประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและประธานมูลนิธิไพจ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6451)
     

  
 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ด้านประวัติการทำงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสถาปนิกประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร เป็นเลขานุการกรมศิลปากร รองอธิบด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6452)
     

   นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต Master of Architecture in Advanced Studies จาก Massachusettes Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ด้านประวัติการทำงาน นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เคยป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสยามไอยรา เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
รายละเอียดข่าว (6410)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “สยามไอยรา” เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รับรางวัลสาขาบุคคลตัวอย่างดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลสาขานักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular vote โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        The Ultimate กับผลงานวิจัย แป้งแต่งหน้าจากผงไหมไทย ไร้ทัลคัม ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ SILK-GLOW โดยมีสมาชิก ได้แก่ 1) นายคณิติน เดชาพิทักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 2) นายจาตุพงษ์ โชติมุข คณะการบัญชีและการจัดการ 3) นายเอกลักษณ์ วิริยะยุทมา คณะการบัญชีและการจัดการ 4) นางสาวศกลวรรณ ณ ร้อยเอ็ด คณะการบัญชีและการจัดการ 5) นายดนุพงศ์ หลงสกุลณี คณะการบัญชีและการจัดการ Compile กับผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฮาร์ดดิสที่มีประสิทธิภาพสูง ของ อาจารย์ ดร.วิญญา ดุงแก้ว ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MICELLA โดยมีสมาชิก ได้แก่ 1) นายวสันต์ นามบุรี คณะการบัญชีและการจัดการ 2) นายธนากรณ์ คตภูธร คณะการบัญชีและการจัดการ 3) นายไพรรัตน์ พิมมะเสน คณะการบัญชีและการจัดการ 4) นายพัชระ บุระพวง คณะการบัญชีและการจัดการ 5) นางสาวเจนจิรา มูลจันดา คณะการบัญชีและการจัดการ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (6375)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัล Popular vote โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ระดับประเทศ ประจำปี 2558
 


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ และทีมนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลการประกวดและคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทีม The Ultimate และทีม Compile จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจภายใต้โครงการเส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 2. นายเกียรติจรัส แก้วพวง สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 3. นางสาวสัจจาพร พิลึก สาขาวิชาการตลาด 4. นางสาวทรงสุดา นามจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี 5. นายนพเก้า ภูคงคา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (6366)
     

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2558 ในชื่อทีม “คนรักษ์ควาย” และได้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

โดยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม “คนรักษ์ควาย” จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 900, 000 บาท สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246