กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชน
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปนัดดา บุญโสภณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7123)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นางสาวปนัดดา บุญโสภณ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา การประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท จากเรียงความ ยอดรวมในงานนี้ 710 ฉบับ มอบโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการหว่า...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7104)
     

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิต มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี 2 จากการประกวดออกแบบโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 : Mc Smart 2 ประจำปี 2559 โดยได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งมีการประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7099)
     

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น

นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างชื่อเสียงโดยเข้าร่วมการประกวดในโครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim) ได้รับรางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา" จะต้องนำข้อมูลและการวิจัยขั้นต้น เพื่อนำมาหาต้นทางและจุดกำเนิดของความคิด (Fashion Smart Up 2016 หรือ F2S : Creative Designer Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) และได้ผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติและลงพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลงานการอ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
รายละเอียดข่าว (7097)
     

อาจารย์ มมส รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยมีชื่อ “พันธุศาสตร์ประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera Cucurbitae (Coquillett) ในประเทศไทย” จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 2-4...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ : ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี 2. นางสาวนีรนุช แสนกล้า 3. นางสาวปภัสราภรณ์ สมวงษา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7095)
     

มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 ”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 เพื่อประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ประเภท Standard Class E Single Dance Waltz - เหรียญทอง ได้แก่ ภัทราวุธ โพพันทะราช และปัณฑ์ชนิต พนมไพร - เหรียญทองแดง ได้แก่ พงศธร บุ้งทอง และเมษา เสาทอง ประเภท Standard Class E Single Dance Tango - เหรียญทองแดง ได้แก่ อมรศักดิ์ ฤทธิ์บุรี และจิราพร แสนเสนา ประเภท Standard Class E Single Dance Quickstep - เหรียญทองแดง ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา ประเภท Standard Class E - Beginner (Waltz) - เหรียญเงิน ได้แก่ ธนาธิป ศรีทองสุก และพรราตรี ลิขิตกาญจน์ ประเภท Standard Class D ( W & T ) - เหรียญทองแดง ได้แก่ ณัฐพงศ์ กัณหคุณ และณัชพร ศรฬสวรรณ ประเภท Latin American Class E Single Dance Cha Cha Cha - เหรียญเงิน ได้แก่ ภูสิทธิ์ สายศรี และอัญชลี จะโนรัตน์ ประเภท Latin American Class E Single Dance Rumba - เหรียญเงิน ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา ประเภท Latin American Class E Single Dance Jive - เหรียญทองแดง ได้แก่ ธิวากร หลาวทอง และเหมือนแพร สัตตะพันธ์ ประเภท Latin American Class E Single Dance Samba - เหรียญเงิน ได้แก่ ชนะนันท์ เชื้อนิล และอัลดา กุลาสา ประเภท Latin American Class B ( S, C, R & J ) - เหรียญเงิน ได้แก่ อำพล หอมทอง และนิศากร ชำนาญยนต์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (7084)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาลีลาศ 11 เหรียญ จากสุรนารีเกมส์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาลีลาศ ที่คว้าเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวม 11 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเภท Standard Class E Single Dance Waltz 
  - เหรียญทอง ได้แก่ ภัทราวุธ โพพันทะราช และปัณฑ์ชนิต พนมไพร
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวสุชาดา คำวัน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7082)
     

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุชาดา คำวัน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาบงยูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ 2. นางสาวสุทธิดา บรรยง 3. นายชานนทร์ นระแสน 4. เด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7080)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ นางสาวสุทธิดา บรรยง นายชานนทร์ นระแสน และเด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา โดยส่งเข้าประกวดด้านภูมิปัญญาไทย เรื่อง “เครื่องทอเสื่อแบบพกพา” 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246