กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6905)
     

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จากองค์การอนามัยโลก ทางด้าน Male and Female Fertility Regulation ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายตวง อันทะไชย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, พระธาตุนาดูนทองคำ,
รายละเอียดข่าว (6904)
     

   นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ ที่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   นายตวง อันทะไชย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านองค์กรครู องค์กรประช...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (6903)
     

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตประสานมิตร ระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน TULS (การวางหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6900)
     

   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) มีนามเดิมว่า เจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บ้านหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า (ปัจจุบันคือตำบลหนองวัวซอ) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีพระครูประสิทธิ์คณานุการ อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ ธรรมยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระครูสิริธรรมวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยกิตติโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรนวกิจ วัดอรุณรังษี เป็นพระอนุสวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ฐานยุตฺโต” ในคณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6899)
     

   รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) และเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6898)
     

   
นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่บ้านเลขที่ ๖๑ บ้านจอมพระ ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านจอม ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปัจจุบันเป็นผู้นำทีมงานหมอลำคณะเสียงอีสาน

   
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6897)
     

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเคมีวิเคราะห์ เน้นการพัฒนาระบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6895)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลกล่าวสุนทรพจน์ "พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา” ในโครงการ “ประกวดการพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246