กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน TDCC 2016 รอบภูมิภาคเหนือ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) นายคนอง ศรีพล (ทีมที่ 5 นายคนอง ศรีพล คู่กับ นางสาววารุณี เชื้อเรือนงาม)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6346)
     

ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส และนายคนอง ศรีพล ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ชบาช่อที่ 9) คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันประกอบอาหารประเภทเป็ด ในงาน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ ณ CENTRAL FESTIVAL เชียงใหม่ 
1. นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร และสิทธิร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Thailand Duck Cooking Challenge 2016
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้าเหรียญรางวัล ได้ทั้ง 3 ทีม ดังนี้ รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นายสายันต์ ลำเลียว - นางสาวสุวนันท์ คนไทย รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นายฐาปกรณ์ บุดดีสวย - นายนันทวัฒน์ สกุลโชตนาการ รางวัลเหรียญทองแดง การประกอบอาหารประเภทเป็ด - นางสาวสุพัตรา เนตรจันทร์ - นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6336)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Thailand Duck Cooking Challenge 2016 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นเยาวชน


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์พันธ์เทวัช ยังดี อาจารย์ที่ปรึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำ นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม ชั้น ปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทเป็ด ในงาน Thailand Duck Cooking Challenge 2016 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นเยาวชน 

ผลปรากฏว่า นิสิต สาขาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้าเหรียญรางวัล ได้ทั้ง 3 ท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประดับเข็มกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ (ราชวัลลภ ร.1 รอ.)
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6331)
     

รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพฯ 
(ราชวัลลภ ร.1 รอ.)

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบประดับเครื่องหมายแหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ในลำดับที่ 93 ในฐานะผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ส่วนร่วมมาโดยตลอด กอปรทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ (ร.11 รอ.)
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6329)
     

อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดี มมส รับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ 
(ร.11 รอ.)

อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบเข็มเครื่องหมาย วชิราวุธ ในฐานะผู้ที่ทำความดีแก่สังคม โดยมี พันเอกจักรชัย ศรีคชา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี

พิธีประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ เพื่อแสดงว่า ผู้ที่ได้เข้ารับมอบประดับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ เป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลญาณสังวร : คนดีศรีสยาม ประจำปีพุทธศักราช 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6298)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” และเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2558


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับประทานรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ในงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

งานประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดย โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Individual Performance Excellence Award
  ชื่อ - นามสกุล :
        Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน)
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน)
รายละเอียดข่าว (6286)
     

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มมส รับรางวัล Individual Performance Excellence Award 


เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา อธิการบดี พร้อมด้วย Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมประชุม “The 10th Confucius Institute Conference” ณ Shanghai World Expo Cultural Center สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการณ์นี้ Mr.Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Individual Performance Excellence Award ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ผู้อำนวยการสถ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่าง
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6268)
     

ผู้บริหาร มมส รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่าง “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” 


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลบัวทอง บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6262)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015


นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย อาจารย์สรายุทธ มูลอัตร, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ และนายพันธ์เทวัช ยังดี นิสิต ทั้ง 2 คน สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม “The Professional Chef Battle ‘AEC Mystery Box’ Chef Challenge” ใน Makro HoReCa Challenge 2015 (แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2015) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพค ฮอล์ 9 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ได้จัดงานมหกรรมครบเรื่องเรื...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246