กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6262)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2015


นายสายันต์ ลำเลียว นิสิตชั้นปีที่ 4 และนางสาวสุวนันท์ คนไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย อาจารย์สรายุทธ มูลอัตร, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ และนายพันธ์เทวัช ยังดี นิสิต ทั้ง 2 คน สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม “The Professional Chef Battle ‘AEC Mystery Box’ Chef Challenge” ใน Makro HoReCa Challenge 2015 (แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2015) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพค ฮอล์ 9 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ได้จัดงานมหกรรมครบเรื่องเรื...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6258)
     

ผู้บริหาร มมส รับโล่และเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ Thailand Leader Awards 2015 “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน”


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015 โครงการ“ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการ จาก ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการเด็กวัยใหม่ มุ่งพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม”
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (6204)
     

มมส เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา จาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบโล่ จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการขอบคุณในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดโครงาน ประเภท คุณธรรมจริยธรรม ในระดับอุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวิมล พงษ์เพชร นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (6193)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส รับเกียรติบัตร “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557” จากที่ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไท


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายวิมล พงษ์เพชร นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับเกียรติบัตร “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557” จาก รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคณบดีอันดับที่ 1 เป็นประธานผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปณิตา มงคลศรัทธากุลและนางสาวพรทวี พลอยกระโทก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6174)
     

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินและรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
 

นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นการประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ โดยนิสิตวิชาเอกประติมากรรม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปณิตา มงคลศรัทธากุล รับรางวัล "เกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี" จากผลงานชื่อ "ความงามของรูปทรงในธรรมชาติ" ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในวันศิลป์ พีระศรี วันที่ 15 กันยายน 2558 โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6168)
     


อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทนักวิชาการ ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงวางพวงมาลาและประทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ และข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น และบุคลากรเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2558 เนื่องในวันมหิดล เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รับรางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาบริหารการศึกษา และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (6153)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี” ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดี” ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาบริหารการศึกษา และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาการวิจัยโดยรับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลนี้ได้รับการคัดส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รางวัลเหรียญทอง (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นางสาวพิลาวัลย์ ยอดสุรินทร์ 2. นายเกียรตินิรันดร์ ชุมนา 3. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช รางวัลเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (อาหารไทยสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นายสายันต์ ลำเลียว 2. นางสาวสุวนันท์ คนไทย 3. นางสาวจีระปภา ภักดีบุรุษ รางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรวมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ส้มตำลำซิ่ง ประเภททีม) 1. นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล 2. นายเจษฎา ฝาชัยภูมิ 3. นายทองเพชร ไฟสีลา รางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรวมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นางสาวบัณฑิตา สนิทกุล รางวัลเหรียญเงิน (อาหารอีสานสมัยใหม่ ประเภททีม) 1. นางสาวปรัชญาพร โพธิ์ละเดา 2. นางสาวชนิสรา นันดี 3. นายฐาปกรณ์ บุดสีสวย รางวัลเหรียญเงิน (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นายเจษฎา ฝาชัยภูมิ รางวัลเหรียญเงิน (ส้มตำเบรกแตก ประเภทเดี่ยว) 1. นายทองเพชร ไฟสีลา รางวัลเหรียญทองแดง (พาสต้า ประเภทเดี่ยว) 1. นางสาวธันย์ชนก พลธิราช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6150)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย (Thailand Junior Chef Championship) ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2558 นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย อาจารย์สรายุทธ มูลอัต, อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ, อาจารย์พันธุ์เทวัช ยังดี และคุณอรัญญา แสนโสภา เข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารเชพ รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย (Thailand Junior Chef Championship) ครั้งที่ 2 ในโครงการ Food and Hotelex 2015 จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย และ บริษัทเอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ฮอลล์ ชั้น 5 ขอนแก่น

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นิสิต คณะการท่องเที่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246