กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปทิตญา โทสันทัด (น้องอาย)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7848)
     

น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสชนะการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ขอขอบคุณภาพ : มิสแกรนด์มหาสารคาม 2018
เพจ : https://www.facebook.com/missgrandmahasarakham/

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายกันตภณ กลีบบัว 2. นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ 3. นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ 4. นางสาวชนัญญา ปทุมวัน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7834)
     

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Asian Medical Students’ Conference ครั้งที่ 39

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ นางสาวชนัญญา ปทุมวัน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical Students’ Conference : AMSC)

- ชนะเลิศ ประเภท Scientific Poster หัวข้อ Microbial contamination survey in students’ laboratory classroom

โดยได้รับกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้
  ชื่อ - นามสกุล :
        คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7833)
     

คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงานฯ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตร ไปใช้ ในโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก และการจัดโครงการนำโดย รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (7815)
     

มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยมี นายสมาน คุณกรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7812)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า 13 เหรียญ จากงาน 8th SCIUS FORUM ณ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานกิจกรรม “8th SCiUS Forum” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานครั้งมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน จากทั้ง 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวด BlueScope Design Award 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายวงศธร กองมา 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา 3. นายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง 4. นายวิศรุต วิทยอักษรศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7811)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัล ประกวด BlueScope Design Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลจากการประกวด BlueScope Design Award 2018 ภายใต้แนวคิด People and Lives

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศธร กองมา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครุศาสตรา และนายเกษมสันต์ เทศสรีเมือง คว้ารางวัลที่ 3 ผลงานชื่อ CO -MARKET MARKET MARKET ประเภทกลุ่ม และนายวิศรุต วิทยอักษรศรี คว้ารางวัลชมเชย ผลงานชื่อ RIM KHLONG RIM KHLONG ประเภทเดี่ยว จากการประกวดแบบ BlueScope Design Award 2018 ระดับนิสิต นักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวนภัสร ไกรยเดช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7810)
     

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขัน 第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区预赛 The 17 Chinese Bridge—Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  ประเภท :
         บุคลากร, ศิษย์เก่า,
  หน่วยงาน :
        สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดข่าว (7808)
     

อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ นายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246