กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
         1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธีรวัฒน์ กาบบัวไข และ นายอิทธิกร ปีมณี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7063)
     

นิสิตคณะสถาปัตย์ มมส คว้ารางวัลประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบรรพต ยอดขุนทด 2. นายดานิเอล จิตสม 3. นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ 4. นายสรรพวัต คำศิลา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7053)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพมหานคร

โดยส่งประกวดในชื่อทีม TTDB ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7022)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขัน ในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดอันดับที่ 8 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 148 ทีม และจัดเป็นสถาบันอันดับที่ 5 จาก 81 สถาบัน


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวเจณิสา วรคำ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7021)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จากประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวเจณิสา วรคำ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง "การท่องเที่ยวชายหาดและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการท่องเที่ยว" จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560 มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา และอาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ ในครั้งนี้ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ)
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (7010)
     

บุคลากรสำนักวิทยบริการ มมส คว้ารางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสอนผลงานวิชาการ โดยโปสเตอร์ในกลุ่มที่ 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National Conference - PULINET 2017) Service Excellence จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์วันวิสา ประมวล
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7006)
     

อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 อาจารย์วันวิสา ประมวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ เข้าร่วมงานวันครูและเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช 2559 จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6906)
     

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ สำเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Post - Graduate Diploma, Science Information Specialists in Southeast Asia และ Master of Library Science วิชาเอก Information Science จาก University of the Philippines ด้วยทุนยูเนสโก (UNESCO) และยูเอนดีพี (UNDP) และระดับปริญญาเอก Doctor of Education จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลียด้วยทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6905)
     

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จากองค์การอนามัยโลก ทางด้าน Male and Female Fertility Regulation ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246