กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกรีพงศ์ เทียมเสวต
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1302)
     

   นายกรีพงศ์  เทียมเสวต  เกิดวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  อายุ  ๕๙  ปี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทพสุวรรณ  ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมเอก  ลาสิกขาบทเมื่ออายุ  ๑๙ ปี  หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่วงการแสดงภาพยนตร์เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ในชื่อการแสดง สรพงศ์  ชาตรี  พ.ศ. ๒๕๑๔  รับบทพระเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง มันมากับความมืด  และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ ๕๐๐  เรื่อง  ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำชายถึง ๑๔ ครั้ง  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับรางวัลเพชรสยาม  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม  พ.ศ. ๒๕...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1301)
     

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เกิดวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒  อายุ  ๕๐  ปี  ที่อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  และปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มีประสบการณ์การศึกษาดูงานหลายด้านอาทิเช่น   หลักสูตรการศึกษา  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  หลักสูตรการจัดการมวยไทย  เป็นต้น

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เริ่มรับราชก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1291)
     

   พลเอกสุพิทย์  วรอุทัย  เกิดวันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙  ที่จังหวัดนนทบุรี  อายุ ๗๓ ปี  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกปี พ.ศ. ๒๕๑๒  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี พ.ศ.๒๕๓๒

   ประวัติการทำงาน  พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นผู้บังคับกองบินทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑ รักษาพระองค์  พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็นเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1290)
     

   ศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  อายุ  ๗๓  ปี  เป็นชาวเพชรบุรี  สำเร็จปริญญาการศึกษาบัณฑิต  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  รับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ตามลำดับจนเกษียณอายุราชการ

   ศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  โดยทำหน้าที่ด้านบริหารและด้านวิชาการ  ส่วนด้านการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีสามสมัย  ในระยะเวลาดังกล่าวได้มีส่วนสำคัญในการดูแลงานด้านการวางผังมหาวิทยาลัย  ด้านสิ่งก่อสร้าง  ด้านอาค...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1289)
     

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์อาวุธ  ศรีสุกรี  เกิดเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๗๒  อายุ  ๘๐  ปี  ที่จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. ๒๔๘๗  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมและเหรียญทองคะแนนเยี่ยม  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา  มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งแพทย์  ประจำบ้านกุมารเวชกรรม  ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๐๔ - ๒๕๑๑  รักษาการหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๒...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (1284)
     

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  เกิดเมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๘  สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐพัฒนาศาสตร์  (เกียรตินิยม)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  มีความรอบรู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร  โดยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์  ให้เป็นธนาคารที่เป็นเลิศ  เป็นมืออา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246