กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ : โคมไฟ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (8605)
     

ชื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : โคมไฟ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 67840 
คำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 1502004240
ออกให้วันที่ 24 มกราคม 2562
เจ้าของสิทธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8577)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14888
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603002109
ออกให้วันที่ : 21 มกราคม 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบัติ
     อุปกรณ์กำเนิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศแบบฝักบัว พลาสมาจะถูกสร้างขึ้นภายใต้ขั้วไฟฟ้าแบบแผ่นคู่ขนาน โดยใช้หลักการปล่อยประจุแบบฉนวนขวางกัน โดยขั้วกำลังถูกต่อเข้ากับแหล่ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์บพิธ บุปผโชติ และ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8570)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.เอช.เค.เทเลคอม จำกัด
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14705 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1503001549
ออกให้วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์บพิธ บุปผโชติ และ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบัติ
     อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นของคอยล์เย็นในเครื่องปรับอากาศแ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสิทธิโชค พิลาแดง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8562)
     

นิสิต CS มมส คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (I4C-2019)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค พิลาแดง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2019 : I4C-2019) ประเภทการนำเสนอแนวคิดใหม่เพื่อเกิดความสร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อผลงาน “ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือบุคคลออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิศ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายทีปกร โสสิงห์ 2. นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล 3. นางสาวจิราพร ออระสรี 4. นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง 5. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ 6. นางสาวกัญญาวีร์ สารผล 7. นางสาวเมธาวี ทัพธานี 8. นายธนพล ธีราช 9. นายอภิชัย ภานุสี 10. นางสาวณัฐกมล ชิณภาค 11. นายสหรัฐ หอมแสง 12. นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง 13. นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัยเลิศ 14. นายปฏิภาณ อินธิบาล 15. นายฐานิรันดร์ สุภาพิมพ์ 16. นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8549)
     

นิสิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท–เอกมัย กรุงเทพมหานคร นิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน” จัดงานโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเสฏฐวุฒิ ตุลาโชติ 2. นายณัฐพงษ์ ศรีนุยเพ็ง 3. นายสุริยา โพธิ์สาพิมพ์ 4. นายพงษ์นริน ไชยเพชร 5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช 6. นายภาสกร ทางดี 7. นายศิวกร กลมเกลียว 8. นายปรัชญา ระนา 9. นางสาวชลลัดฎา ฟองฤทธิ์ 10. นายอภิวัฒน์ เขียวอยู่ 11. นายยุทธนา แนบชิด 12. นายยุทธยา ทนทาน 13. นายสิทธิพล ศรีวิเศษ 14. นายภาณุวัฒน์ ไพรศรี 15. นายอลงกรณ์ พิมพ์ศักดิ์ 16. นายกิตตินันท์ บุญมา 17. นายภาคภูมิ พันธุขันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8546)
     

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุในการใ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8539)
     

นิสิต ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล" 2562 รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล" 2562 รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวชิรวิทย์ ฤทธิแผลง นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวคัทลียา ประจำดี 2. นางสาวอรวี น้อยโสมศรี 3. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ 4. นางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8538)
     

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ลงมือทำ” มีสมาชิกในทีม จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวคัทลียา ประจำดี นางสาวอรวี น้อยโสมศรี นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์ และนางสาวศิริโสภา พิสัยพันธ์ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Umay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีประกาศผลรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดโ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246