กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9069)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

มหาวิทยาลัยมหารสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ มาร์ค นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด OPPO Present Super Cool True Star Campus

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมสยาม ดิสคัพเวอรี่ ได้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ OPPO Present Super Cool True Star Campus เวทีระดับประเทศ กับการเปิดตัวพร้อมกันของผู้เข้าประกวดทั้ง 44 คนจากตัวแทน 22 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ จะมาตัดสินเฟ้นหาไอดอลดาวเดือนระดับประเทศ พร้อมตำแหน่ง True Ambas...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวสุมิตรา คูณทอง 2. นายการัณ ดิษเจริญ 3. นางสาวกฤษณา มาตรวังแสง 4. นายศุภกร เวยสาร 5. นายจักรพงศ์ ศิริโส
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9054)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอุดมศึกษา) รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับสินค้าโอทอป ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ด้วยผลงาน “นวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) “TOPSHARE” for OTOP”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Awa...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย 2. อาจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า 3. นายพิทยา บุญอินทร์ 4. นายปริญญา เลิศประเสริฐ 5. นายสิริชัย ชูหลี 6. นางสาวสุมิตรา คูณทอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (9051)
     

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ในงาน ”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย พร้อมคณะ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา ด้วยผลงานชื่อ “ตู้อัจฉริยะรู้กฎหมาย” จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

“วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (9044)
     

อาจารย์นักวิจัย มมส คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงาน “รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก” จากงานเกษตรแฟร์ ปี 2563

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงาน “รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก” งานประกวดเครื่องจักรกลเกษตร ในหัวข้อ “เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องจักรกลเกษตรโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9043)
     

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทำแผนธุรกิจเพื่อนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวกมลแก้ว ศรีนวล 2. นายปริญญา เลิศประเสริฐ 3. นายสุทธิพงศ์ ทองคำธรรมชาติ 4. นายกฤษฎา ปาละสานต์ 5. นายภานุพงศ์ ผ่านเภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9039)
     

นิสิต มมส คว้าแชมป์ระดับประเทศ การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม L’effort นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทำแผนธุรกิจเพื่อนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market – R2M Thailand 2020)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย (22 ทีม) ผลการแข่งขันม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 3 ปีการศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสมโภช บรรณารักษ์ 2. นายสุเมธ ผ่านวงศ์ 3. นายกันตภณ กลีบบัว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (8985)
     

มมส รับโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิตได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 3 ปีการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิตได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ๓ ปีการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ภายใต้โครงการ : ประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกันตภณ กลีบบัว
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8988)
     
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรางวัลแก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246