กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8810)
     

นิสิต มมส ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์  “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ" จากเวทีการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ พ.ศ. 2562 จัดโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” นางประไพ อมรศักดิ์ ตัวแทนผู้สูงอายุ อ่านถ้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม Smart EKG shirt MSU
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทัศน์ บุดดาเคย 2. นางสาวจรัสโฉม โพธิสาร 3. นางสาววรรณภา ผ่องใส 4. นางสาวปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5. นางสาวนัฐกานต์ ยอดไธสง 6. นางสาวรุจิรา นวนทา 7. นางสาวปนัดดา ใจหมั่น 8. นางสาวธัญญาลักษณ์ เผ่าศิริ 9. นายณัฐพล ดีขามป้อม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8803)
     

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดคงวามยินดีกับ นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 นำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ทีมนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8796)
     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (8795)
     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 และรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8791)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 และรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสุนทร เดชชั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม : ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล และนางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8790)
     

ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ด้วยผลงานชื่อ “ดอกไม้แห่งความภักดี” และนางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ผลงานชื่อ “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า” ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลที่ 2 และ 2 รางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล พร้อมกับกล่าวว่า การที่ท่านได้มอบทุนให้แก่นักศึกษา เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีงามต่อกัน ที่ทุกคนควรถือเป็นแบบอย่าง พลเอกเปรมได้ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะมาอย่างต่อเน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธีรพล สีอิ่น
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8787)
     

ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม มมส รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า เอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) นายธีรพล สีอิ่น ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)" เงินรางวัล 70,000 บาท เวทีประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 (The 36th Contemporary Art by Young Artists)...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8784)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15176 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603001092
ออกให้วันที่ : 26 เมษายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ 
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบัติ
    เซรั่มบำรุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด โดยสกัดสารสกัดจากแก่นมะหาดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องสกัดแบบ Soxhlet extraction apparatus นำสารสกัดที่ได้มาเป็นส่วนประกอบในเซรั่ม โด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246