กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10346)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์

*************************************************

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Diplomat, American Board of Pediatrics, The Broo...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10345)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี) 

*********************************

     พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี) เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณพรหมจรรย์ ได้บรรพชามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ และอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้ศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10343)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์

*************************************************

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจิรวัฒน์ มหาสาร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10342)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น 
นายจิรวัฒน์ มหาสาร

*************************************************

     นายจิรวัฒน์ มหาสาร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ เป็นชาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองแก ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุม และระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ Diploma of Business จาก Browns...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (10341)
     

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

*****************************************

     นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2510 สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
    &n...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกิตติ สิงหาปัด
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (10340)
     

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายกิตติ สิงหาปัด

******************

  นายกิตติ สิงหาปัด เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ ที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาโฆษณาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังผ่านการเรียนรู้และอบรม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล The best oral presentation award
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวอรทัย เสริฐศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10315)
     นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล “The best oral presentation award”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรทัย เสริฐศรี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา จากหน่วยวิจัยเห็ดและไลเคนส์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล The best oral presentation award งานประชุมวิชาการ The 3rd International Seminar on Natural Science: Natural Resource Sustainability and People’s Responsibility for Society 2022 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รพหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10314)
     อาจารย์ นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Duo/Trio Lyrical Open การแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Duo/Trio Lyrical Open ในการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022โดยทีมนักเต้น ประกอบด้วย อาจารย์คฑาวุธ มาป้อง อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายบุญยฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ และนางสาวธนวรรณ หอมกลาง ควบคุมการฝึกซ้อมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246