กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางอังคนางค์ ศิริมณี (อังคนางค์ คุณไชย)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (7580)
     

   นางอังคนางค์ ศิริมณี (อังคนางค์ คุณไชย) เดิมชื่อนางสาวทองนาง คุณไชย เกิดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่บ้านโคกสารเทิง ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านโคกสาร ด้วยฐานะยากจนจึงไม่ได้ศึกษาต่อ แต่ด้วยความสนใจใฝ่รู้ ต่อมาได้ศึกษาต่อกับศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๒

   นางอังคนางค์ ศิริมณี มีอุปนิสัยที่สนใจศิลปะการขับร้อง เมื่อวัยเยาว์มักชอบฟังเพลงจากวิทยุ ฝึกร้องเพลงลูกทุ่ง เมื่อโอกาสก็จะร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำในการ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7579)
     

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันสังกัดกลุ่มวิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านชีววิทยา ปรสิตวิทยา และเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เป็นตัวอย่างอันดียิ่งในด้านความมีวิริยะอุตสาหะสร้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7578)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นบุตรของ พ.ต.อ.เกษม สุวรรณรัตน์ และนางราตรี สุวรรณรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโท สาขาวิชา Telecommunications Systems Management ณ Murray State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา International Business Management จาก Nottingham Business School ณ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน Krungthai Young Enterprise Awards 15th
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวสัจจาพร พิลึก (นิสิตปัจจุบัน 2. นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ (ศิษย์เก่า)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7566)
     

นิสิต และศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน Krungthai Young Enterprise Awards 15th ภายใต้แนวคิด KTB STARTUP

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมปันรักสานใจ” เป็นนิสิต และศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ คว้ารางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ ด้วยผลงาน Application ชื่อว่า Tee Phung : Online Therapy - Psychotherapy Service โดยใช้ AI ที่สามารถพูดคุยและพิมพ์ตอบโต้ กับคนไข้ โดยใช้คำถาม และคำตอบด้านจิตวิทยา ที่พึ่งนวัตกรรมบริการปรึกษาออนไลน์ด้านสุขภาพจิต จากการแข่งขัน Krungthai Young Enterprise Awards 15th ภายใต้แนวคิด KTB STARTUP

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารกรุงไทย ได้จัด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล เทพรัตน คนดีรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7565)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ได้รับรางวัล เทพรัตน คนดีรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบ "คนดีรัตนโกสินทร์" โล่ "เทพรัตน" ประจำปี 2560 สาขาบุคคลต้นแบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคม โดยสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชน หรือ สชท) ได้จัดให้มีพิธีมอบ “รางวัล เทพรัตน คนดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้แนวคิด" ประชารัฐ ร่วมใจ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560" โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอำน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายทรงยศ มงคลพิศ 2. นางสาวอินทุอร เข็มมา 3. นางสาวณัฐวรรณ รักษา 4. นางสาวเพ็ญพรรษา เฉวียงหงส์ 5. นายอดิศักดิ์ เรืองศรี 6. นางสาวขวัญลดา พลสมบัติ 7. นางสาวสุภาวดี ศิริประทุม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7560)
     

นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "วิศวะ'60 - Engineering Expo 2017" ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร EH 100-101 ไบเทค บางนา" ซึ่งจัดโดย บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งผลงาน 3 ชิ้น ได้แก่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าว (7558)
     

มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นาย นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดสร้างลานกิจกรรม 50 ปี และเป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 547,733.50 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ภายในพิธีฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice)
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7507)
     

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice) ในสังกัดโรงเรียนในฝัน ผลปรากฏว่า นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ชื่อผลงาน : นวัตกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องวิชาภาษาไทย "Active เบญจฐาน Learning"

โดยที่ นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ได้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่า "Active เบญจฐาน Learning" เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ค...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246