กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายถาวร ความสวัสดิ์
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7887)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายถาวร ความสวัสดิ์ ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทยและอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาเอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 ด้วยผลงานชื่อ “สัตว์ในจินตนาการอีสาน”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวตติยา สนสกุล (ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7881)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยา สนสกุล ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระกินรี “คนดี คิดดี สังคมดี งานประทานรางวัลเกียรติคุณ พระกินรี คนดีของแผ่นดิน” รางวัลระดับประเทศ

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานประทานรางวัลเกียรติคุณ “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อสรรค์สร้าง ‘คนดี คิดดี สังคมดี’...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7856)
     

แสดงความยินดี นิสิต มมส คว้ารางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ) จากการส่งแผนพัฒนาชุมชนเข้าแข่งขันกิจกรรม “โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12” ในชื่อ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต “โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์
...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวปทิตญา โทสันทัด (น้องอาย)
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7848)
     

น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสชนะการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม ปี 2018 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ขอขอบคุณภาพ : มิสแกรนด์มหาสารคาม 2018
เพจ : https://www.facebook.com/missgrandmahasarakham/

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายกันตภณ กลีบบัว 2. นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ 3. นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ 4. นางสาวชนัญญา ปทุมวัน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7834)
     

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Asian Medical Students’ Conference ครั้งที่ 39

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ นางสาวชนัญญา ปทุมวัน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical Students’ Conference : AMSC)

- ชนะเลิศ ประเภท Scientific Poster หัวข้อ Microbial contamination survey in students’ laboratory classroom

โดยได้รับกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้
  ชื่อ - นามสกุล :
        คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7833)
     

คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงานฯ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตร ไปใช้ ในโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก และการจัดโครงการนำโดย รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
รายละเอียดข่าว (7815)
     

มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยมี นายสมาน คุณกรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7812)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า 13 เหรียญ จากงาน 8th SCIUS FORUM ณ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานกิจกรรม “8th SCiUS Forum” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานครั้งมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน จากทั้ง 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246