กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8895)
     

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ และได้ศึกษาต่อ ณ University of York สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับรางวัล Academic Excellence 2013 (Pure Science) จาก The Anglo-Thai Society สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน Churairat Classical Guitar Competition 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอิทธิวาท จันละบุตร
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (8874)
     

ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน Churairat Classical Guitar Competition 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิวาท จันละบุตร ศิษย์เก่าสาขาดนตรีตะวันตก เครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น Category C ในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิครายการ Churairat Classical Guitar Competition 2019 รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศ และ Certificate (ใบรับรอง) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

โดยมี Mr.Peter Flinn กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ABRSM ประเทศอังกฤษ เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยโรงเรียนดนตรี จุไรรัตน์ สำนักงานใหญ่ น...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนพล ดาทุมมา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8852)
     

นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลพิเศษ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิต ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลพิเศษจากโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” พร้อมรั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุรโสภณ และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8843)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุรโสภณ และคณะ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ
    ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของโค ประกอบด้วยสองส่วนคือชุดวัดพฤติกรรมโค และส่วนแสดงผล โดยที่ชุดวัดพฤติกรรมโคถูกติดตั้งที่บริเวณเหนือเข่าของโค เมื่อโคมีการเคลื่อนไหว ทำให้แรงดันเอาท์พุทของเซนเซอร์ความเร่งสามแกนเปลี่ยนแปลง สัญญาณเหล่านี้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล และนำเข้ากระบวนการคัดแยกกลุ่มพฤติกรรมเป็นสาม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8836)
     

ผลงานวิจัยร่วม มมส คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยผลงาน “เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก ข้าวเปลือกสำหรับ การผลิตข้าวฮางงอก” คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ภายในงาน Innovation Thailand Expo 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ห...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8835)
     

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15314
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ : 1603002110
ออกให้วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และคณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ
    อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาแบบหลายลำพ่นที่ดำเนินการได้ในสภาวะความดันหนึ่งบรรยากาศ มีหลักการเดียวกับการปล่อยประจุแบบไดอิเล็กทริกขวางกั้นแต่ได้ปร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (8827)
     

นักเรียน สาธิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" (Energy painting contest 7th)

กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันคัดเลือก เพื่อตัดสินผลงานภาพวาดทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 คน แบ่งเป็น 4 ประเภทๆ ละ 16 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Works...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทีม Ford จาก นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8826)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

ทีม Ford นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เวทีประกวด EGAT Animation Awards 2019 “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (30 กันยายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประกาศผล ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246