กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวสุชาดา คำวัน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7082)
     

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันยุยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุชาดา คำวัน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาบงยูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ 2. นางสาวสุทธิดา บรรยง 3. นายชานนทร์ นระแสน 4. เด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7080)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทพัทธ์ จินดามนต์ นางสาวสุทธิดา บรรยง นายชานนทร์ นระแสน และเด็กชายรุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา โดยส่งเข้าประกวดด้านภูมิปัญญาไทย เรื่อง “เครื่องทอเสื่อแบบพกพา” 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิกา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7070)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ทีม AUTO BUDDY นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการแข่งขันโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GEO-INFORMATICS APPLICATIONS CONTEST ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

สำหรับโครงการนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระดับประเทศ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือปรากฏก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
         1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธีรวัฒน์ กาบบัวไข และ นายอิทธิกร ปีมณี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7063)
     

นิสิตคณะสถาปัตย์ มมส คว้ารางวัลประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบรรพต ยอดขุนทด 2. นายดานิเอล จิตสม 3. นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ 4. นายสรรพวัต คำศิลา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7053)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพมหานคร

โดยส่งประกวดในชื่อทีม TTDB ประกอบด้วย นายบรรพต ยอดขุนทด นายดานิเอล จิตสม นายภาณุพงศ์ อุณวงศ์ และนายสรรพวัต คำศิลา โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7022)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นายบุญไท อาจรัตนกูล และนายณัฐชนน โคตรทา นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขัน ในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดอันดับที่ 8 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 148 ทีม และจัดเป็นสถาบันอันดับที่ 5 จาก 81 สถาบัน


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวเจณิสา วรคำ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7021)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จากประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวเจณิสา วรคำ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง "การท่องเที่ยวชายหาดและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการท่องเที่ยว" จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2560 มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา และอาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ ในครั้งนี้ ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ)
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (7010)
     

บุคลากรสำนักวิทยบริการ มมส คว้ารางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสอนผลงานวิชาการ โดยโปสเตอร์ในกลุ่มที่ 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National Conference - PULINET 2017) Service Excellence จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246