กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี ด้านการแพทย์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางวนิดา วงศาบาล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1369)
     

   เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  เจ้าของทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท สำหรับนิสิตที่มีความประพฤติดี  เรียนดี ด้านการแพทย์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

   จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางชฎารัตน์  วิชัยวงษ์  นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  เป็นทุนให้เปล่าประเภททุนต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุ สบท.
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1363)
     

   อาจารย์ชญานุช  วีรสาร อาจารย์สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

   สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการรู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน อันได้แก่โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเตอร์เน็ต ได้จัดโครงการประกวด สปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาคขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตนเอง รู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริการทางโทรคมนาคม

   โดยทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.สุนันท์ สายกระสุน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (1358)
     

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน เกิดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน มีความรู้ความชำนาญในงานวิจัยสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ เน้นศึกษาด้านการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทยางเทอร์โมพลาสติกและพลาสติก มีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ จำนวน ๙ เรื่อง

   บทความวิจัยที่ได้รับตีพิ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (1356)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  อารยะรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2513 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดับปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์   มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนการปรับปรุงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โครงการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และโครงกา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (1355)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร   ศิริอมรพรรณ  เกิดเมื่อวันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นบุตรีของนายเรียบ   ศิริอมรพรรณ  และนางสายสวาท   ศิริอมรพรรณ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการโภชนาการ  (เกียรตินิยม  อันดับ  ๒)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขา  Food  Science  and  Technology  of  New  South  Wales  ประเทศออสเตเลีย  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  ๗  สังกัดภ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (1350)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๓๙ ปี ที่อำเภอจอมพระ  จ.สุรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 

   สถานที่ทำงานในปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระอายุครบรอบ ๘๐ ปี
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (955)
     

     เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระอายุครบรอบ  ๘๐ ปี ของ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

     ภายในงาน  มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ศาสตราจารย์ชลูด  นิ่มเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ  และแสด...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณหญิงวิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (958)
     

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์  ประจำปี 2553  นำโดยคุณหญิงวิจิตรวงศ์  ชนะรัตน์ และคณะกรรมการบริหารทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

    ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นทุนประเภทต่อเนื่อง ที่สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกงาน  เพื่อนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการบริหารทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน โดยนิสิตผู้ที่สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246