กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
รายละเอียดข่าว (1334)
     

   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 นางสาวลักขณา ศิริเรียง นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 5 ทุนละๆ 15,000 บาท ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาและวิจัย โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นนิสิตที่ไม่ได้รับทุนประเภทต่อเนื่องอื่นๆ ยกเว้นทุน กยศ.และกรอ. ตลอดจนจะต้องไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่รับทุนการศึกษามีดังนี้


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวศิริพร ไสยรัตน์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        กองทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียดข่าว (1316)
     

   นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุ ๓๗ ปี ที่อำเภอกมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ระดับ๘ 

  
สถานที่ทำงานในปัจจุบัน อยู่ที่งานหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล ม...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมโภช บรรณารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (1308)
     

   นายสมโภช  บรรณารักษ์  นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๒   โดยมีกำหนดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป

   การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)   ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๖  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๐๖&nbs...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (1307)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยอดธง  ใบมาก  เกิดวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๑๕  ที่จังหวัดนครสวรรค์  อายุ  ๓๗  ปี  สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เริ่มรับราชการที่ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยอดธง  ใบมาก  มีความรอบรู้และมีความอุตสาหะวิริยะ  ในการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี&n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1305)
     

   นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร  เกิดวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๗๖   อายุ  ๗๖  ปี  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเกิดในตระกูลช่างอุบล  จึงได้รับการถ่ายทอดฝีมือช่างศิลป์จากบิดา  ในด้านวาดเขียน ด้านก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ  การแกะสลักลวดลายบานโบสถ์  บานประตู  บานหน้าต่าง  แท่นพระ  เชี่ยวชาญงานปูนปั้น  งานลงรักปิดทองด้ายความรอบรู้พิเศษเหล่านี้  จึงสอนได้ครูวาดเขียนชั้นโท   ณ โรงเรียนนารีนุกูล

   นายอุส่าห์  จันทรวิจิตร  ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

   พ.ศ. ๒๔๙...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกรีพงศ์ เทียมเสวต
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1302)
     

   นายกรีพงศ์  เทียมเสวต  เกิดวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  อายุ  ๕๙  ปี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทพสุวรรณ  ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมเอก  ลาสิกขาบทเมื่ออายุ  ๑๙ ปี  หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่วงการแสดงภาพยนตร์เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ในชื่อการแสดง สรพงศ์  ชาตรี  พ.ศ. ๒๕๑๔  รับบทพระเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง มันมากับความมืด  และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณ ๕๐๐  เรื่อง  ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำชายถึง ๑๔ ครั้ง  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับรางวัลเพชรสยาม  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม  พ.ศ. ๒๕...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1301)
     

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เกิดวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒  อายุ  ๕๐  ปี  ที่อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  และปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มีประสบการณ์การศึกษาดูงานหลายด้านอาทิเช่น   หลักสูตรการศึกษา  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  หลักสูตรการจัดการมวยไทย  เป็นต้น

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เริ่มรับราชก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1291)
     

   พลเอกสุพิทย์  วรอุทัย  เกิดวันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙  ที่จังหวัดนนทบุรี  อายุ ๗๓ ปี  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกปี พ.ศ. ๒๕๑๒  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี พ.ศ.๒๕๓๒

   ประวัติการทำงาน  พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นผู้บังคับกองบินทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑ รักษาพระองค์  พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็นเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246