กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (733)
     

   ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ" ในงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 38 ปี"

   รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัล “ความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ”แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ได้อุทิศตนในการทำงาน เพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        อ.ดร.วีระชัย สายจันทา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (753)
     

     Faculty of Tropical Medicine Mahidol University ร่วมกับ Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand, TROPMED Alumni Association และ SEAMEO TROPMED Network ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2552  ณ โรงแรม Centara Gand  กรุงเทพมหานคร

     ซึ่ง อ.ดร.วีระชัย สายจันทา อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วม 2 เรื่อง เสนอแบบโปสเตอร์  คือ

1. โปสเตอร์เรื่อง “Impact of fish host species on the genetic structure of a population of...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวดโครงการ ระดับประเทศ ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวพีรยา วรสิษฐ 2. นางสาววรวรรณ ศรีสุริยชัย 3. นางสาวชลาลัย ชัยบ้านกุด 4. นางสาวสาวิตรี ปองสันเทียะ 5. นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (761)
     

   เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2552 ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามชื่อ “ทีมมีดี “  เข้าร่วม โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" 2552 โดยได้ส่ง โครงการ  “รำลึกอดีต  เล่าปัจจุบัน  กล่าวขานอนาคต  กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ชุมชนบ้านสองห้อง”  เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไหมให้มีรายได้ที่แน่นอน เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีการเก็บออมและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไหมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เข้าประกวด โดยคว้า2 รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการดีเด่น ทั้งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ  โดยโครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และระดับประเทศได้รั...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ E-san Creative short film Workshop and Contest 2009
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 2. นางสาวชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (780)
     

      สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ  ประกาศผลภาพยนตร์สั้นโครงการ E-san Creative short film Workshop and Contest 2009 ภายใต้หัวข้อ “มองมุมใหม่เติมให้ส่วนที่ขาด ”

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  และแพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์  ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ มอบรางวัลภาพยนตร์ที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ E-san Creative short film Workshop and Contest 2009 ภายใต้หัวข้อ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 2. นางประภัสสร จรัสอรุณฉาย 3. นางกัลยา เลพล 4. นางรุ่งฤดี ภูชมศรี 5. นายคมสัน บุญจงรักษ์ 6. MR.Adrew R.Cottam
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (802)
     

      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้  และชุมชนนักปฏิบัติ  มีจำนวน 22 รางวัลดังต่อไปนี้

      เรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้  ประเภทบุคลากร

1. ชนะเลิศ  ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  คณะการบัญชีและการจัดการ  โล่รางวัล  เสื้อสามารถและของที่ระลึก
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นางประภัสสร  จรัสอรุณฉาย คณะการบัญชีและการจัดการ  โล่รางวัล และเสื้อสามารถ
3. ร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สสส.
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายดนัยพร คำประชม 2. นายลิขิต เรืองโหน่ง 3. นายวิริยะ เดชมหันต์ 4. นางสาวปนิดา ศีลรักษา 5. นางสาวสมฤตี เพ็ชรา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (809)
     

      นิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน  ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นายดนัยพร  คำประชม, นายลิขิต เรืองโหน่ง, นายวิริยะ  เดชมหันต์, นางสาวปนิดา  ศีลรักษา  และนางสาวสมฤตี เพ็ชรา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สสส. ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่ และเกียรติบัตร จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

    &nb...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวมัจฉา โสสุด 2. นางสาวบุญประลอง ทองคำ 3. นายวิชาญ งามหนองอ้อ 4. นายวันชัย สารทอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (870)
     

   นิสิตที่มีความบกพร่องทางการเห็น มมส. สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  37  รอบมหกรรม  (แม่โดมเกมส์)  ระหว่างวันที่  22-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการจัดกีฬาสาธิตสำหรับคนพิการขึ้น งานสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดส่งนักกีฬากรีฑาที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 4 คน คือ  ประเภทการวิ่ง 100 เมตร ชาย-หญิง และประเภทการวิ่ง 200 เมตร ชาย-หญิง เพื่อเป็นการส่งเสร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        การบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (883)
     

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการ  ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์  ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจำปี  2553  และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี  2553  และผลงานนักประดิษฐ์ดีเด่น  ประจำปี  2553  

     จากผลงาน  Mild Scrub รักษ์ผิว รักษ์โลก  โดยมีผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย  นางสาวพีรยา  วรสิษฐ, นางสาววรวรรณ  ศรีสุริยชัย นิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ  และนางสาวนลินี  พฤฒ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246