กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Silver Award การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม ผลงานวิจัยของ อาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาอีสาน ผลงานวิจัยของ อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ อาจารย์สายฝน จำปาทอง และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6708)
     


มมส คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลและโล่ห์จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการนำผลงานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ Theme “ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ ว...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลในงาน MOS World Championship
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ และนายสถาพร มาลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (6677)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลในงาน MOS World Championship


นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลก ในงาน MOS World Championship 2016 ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559

โดยปีนี้ นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 และรางวัล Top 10 ในอันดับที่ 7 โปรแกรม Adobe Photoshop โดยนายสถาพร มาลี นิสิตหลักสูตรบริหาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และอาจารย์สันติ สีดาราช
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6623)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา รับรางวัลยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ “วิถีแห่งพอเพียง” และ อาจารย์สันติ สีดาราช รับรางวัลดีเด่น ผลงานชื่อ “ต่อเติม หมายเลข 2” ระดับประชาชนทั่วไป อาจารย์ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับประทานรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวณัฐวราภรณ์ อุดมไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองทัพบก
รายละเอียดข่าว (6618)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ชนะเลิศประกวดความเรียงโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐวราภรณ์ อุดมไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา  ประจำปี 2559 ในหัวข้อ รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย ในโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่ 5 จัดโดยกองทัพบก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ เซ็ลทรัลเวิลด์ กรุงเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณอำนาจ เส้นคราม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6613)
     

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายอำนาจ เส้นคราม ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล รอง Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวดสุดยอดสาวงงามของเมืองไทย Miss Grand Thailand 2016 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

รางวัล Best Director Award (PD) หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ได้แก่ PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ได้แก่ PD จังหวัดร้อยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6579)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2016” ระดับนิสิต นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล Certificate Award จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ระดับนิสิต นักศึกษา ผล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6566)
     

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศการประกวด “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา ผลงานชื่อ “SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ” 

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “Innovative Steel Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชลทิชา นารอง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (6563)
     


บุคลากรสำนักวิทยบริการ รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางสาวชลทิชา นารอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246