กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายติณห์ บุญมี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (6894)
     

นักเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) คว้าเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

เด็กชายติณห์ บุญมี นักเรียนชั้น ป.5/1 ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ รายการ 2016-WMTC World Mathematics Team Championship เมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

คลิปข่าวเพิ่มเติม <...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภทสารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (6854)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงาน “สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม”

นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน ประเภทสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1” (NUNatGEN) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ 1 (AG 2109) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่

  1) รางวัลประเภทการนำเสนอ (บรรยาย) ดีเด่น 

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (6805)
     

อาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์คว้ารางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2558 อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
         คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6802)
     

นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม นิสิต มมส รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 20 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากพลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6797)
     

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ อาจารย์ มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ในการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ประเภท “รวมเรื่องสั้น” เรื่อง หุ่นไล่กา โดยไพฑูรย์ ธัญญา (รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอำนาจ เส้นคราม ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6796)
     

ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho Scholarship : MEXT2016)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ คุณอำนาจ เส้นคราม (มะเดื่อ) ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho Scholarship : MEXT2016) ไปศึกษาต่อในประเภท Teacher Training Students 

ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีผู้สามารถสอบได้ทุนประเภทนี้ได้เพียง 2 คนเท่านั้น และต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies ณ กรุงโตเกียว 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8
  ชื่อ - นามสกุล :
        วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        ดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (6783)
     

MSU Stage Band ชนะเลิศการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.50 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และ นิสิต วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลพระราชทานและทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวอภิญญา สุพร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6740)
     

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่น มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา สุพร นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จากผลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246