กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6454)
     

  
 ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล ๑๖ วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ระดับปริญญาศิลปบัณฑิตและปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอบรมการแกะสลักหินอ่อน ณ เมือง คาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6442)
        

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย และเป็...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6445)
     

   นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านคำเตย ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) ปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

   นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๗ จากโรงเรียนบ้านคำเตย ตำบลคำเต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.คมคาย อุดรพิมพ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6446)
     

   ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ เกิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

   ดร.คมคาย อุดรพิมพ์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6447)
     

   ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) Certificate in nutrition from Hyderabad India, Certificate in Epidemiology from Moscow, Certificate in Health planning from The Johns Hopkins University United States of America, Certificate in Health Economics from London school of Hygiene and tropical medicine England และได้รับอนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน เวชกรรมป้องกัน (สาธารณสุขศาสตร์) จากแพทยสภาประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและประธานมูลนิธิไพจ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6451)
     

  
 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ด้านประวัติการทำงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสถาปนิกประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร เป็นเลขานุการกรมศิลปากร รองอธิบด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6452)
     

   นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต Master of Architecture in Advanced Studies จาก Massachusettes Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ด้านประวัติการทำงาน นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เคยป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสยามไอยรา เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
รายละเอียดข่าว (6410)
     

ผู้บริหาร มมส รับรางวัล “สยามไอยรา” เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2559


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รับรางวัลสาขาบุคคลตัวอย่างดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลสาขานักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246