กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทีม จีนูนฟิล์ม (G-noon Film ) เป็นนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย 1. นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล 2. นายจรูณศักดิ์ สังข์ด่านจาก 3. นายอรรถวุฒิ สาชะรุง 4. นายอภิสิทธิ์ สอนนวล 5. นายณัฐพงษ์ ชินอาจ 6. นายพัฒนา สันโดด 7. นายภัทรเดช จันทะฟอง 8. นายมรรษมาน แสนวา 9. นางสาวรวิสรา แวดอุดม 10. นางสาววรัญญา พูนสวัสดิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8812)
     

นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม จีนูนฟิล์ม (G-noon Film) นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพบก จัดโดยกองทัพบก โดยกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “We do volunteer” ทีม จีนูนฟิล์ม (G-noon Film ) เป็นนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “We do volunteer” ทำให้ ด้วยใจ ภายใต้โครงการปลุกจิตสำนึก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        สิบเอกเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย และนายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (8811)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8 จังหวัดชัยภูมิ โดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พระอาจารย์อาภาธโร ภิกฺขุ ประธานบริหารพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ จำนวน 28 ทุน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรมและทุนการศึกษา


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8810)
     

นิสิต มมส ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์  “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ" จากเวทีการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ พ.ศ. 2562 จัดโดย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” นางประไพ อมรศักดิ์ ตัวแทนผู้สูงอายุ อ่านถ้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม Smart EKG shirt MSU
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทัศน์ บุดดาเคย 2. นางสาวจรัสโฉม โพธิสาร 3. นางสาววรรณภา ผ่องใส 4. นางสาวปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5. นางสาวนัฐกานต์ ยอดไธสง 6. นางสาวรุจิรา นวนทา 7. นางสาวปนัดดา ใจหมั่น 8. นางสาวธัญญาลักษณ์ เผ่าศิริ 9. นายณัฐพล ดีขามป้อม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8803)
     

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดคงวามยินดีกับ นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 นำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ทีมนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (8796)
     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (8795)
     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 และรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8791)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 และรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสุนทร เดชชั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม : ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล และนางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8790)
     

ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ด้วยผลงานชื่อ “ดอกไม้แห่งความภักดี” และนางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ผลงานชื่อ “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า” ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลที่ 2 และ 2 รางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล พร้อมกับกล่าวว่า การที่ท่านได้มอบทุนให้แก่นักศึกษา เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีงามต่อกัน ที่ทุกคนควรถือเป็นแบบอย่าง พลเอกเปรมได้ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะมาอย่างต่อเน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246