กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (9925)
     

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์

*****************************************

   ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวราวุธ ศิลปอาชา
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (9924)
     

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
นายวราวุธ ศิลปอาชา

*****************************************

   นายวราวุธ ศิลปอาชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (UCL) ป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสานฝันคนสร้างป่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสุนทร สุขกำปัง สมาชิกชมรมสานฝันคนสร้างป่า
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9913)
     
ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

ดร.ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสานฝันคนสร้างป่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสุนทร สุขกำปัง  สมาชิกชมรมสานฝันคนสร้างป่า รับโล่รางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัลเหรียญเงิน (Green Youth) ประจำปี 2564 ดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ “SAY NO PLASTIC ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ปีที่ 2” ซึ่งชมรมสานฝันคนสร้างป่า ได้ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564  ณ โรงอาหารกลาง (...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2564
  ชื่อ - นามสกุล :
        1.ส่วนกลาง จำนวน 11 รางวัล 1.นายธนชัย ไชยปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ 2.นายยิ่งศรัณย์ หรสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 3.นายกฤษดากร แดงนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 4.นางสาวศิริพิชญ์ สุวรรณพรหม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 5.นายเมธี โคธนู คณะศึกษาศาสตร์ 6.นายธีระพัฒน์ ศรีพลัง คณะนิติศาสตร์ 7.นายเจนณรงค์ กิจโสภา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8.นายชาญเดช จงใจกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.นางสาวฐิติพร แสงพงษ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 10นายสุวิจักขณ์ แก้วแก่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 11.นายสุธัญ อินทรสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2. ส่วนคณะ/วิทยาลัย จำนวน 18 รางวัล 1.นายวัฒนชัย แก้วพิมพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.นางสาววนิดา ฐานสินพูล คณะศึกษาศาสตร์ 3.นางสาวทรงศิริ ศรีสงคราม คณะการบัญชีและการจัดการ 4.นายปัธวี เพชรม่อม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 5.นายนนทชัย อามาตย์มนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 6.นายศิวกร กุซัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.นายสมภพ พานิชานุรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ 8.นายเจษฎา คอกกระโทก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9.นายชยณัฐ นาแพง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10.นางสาวปทุมวรรณ หาญบาง คณะแพทยศาสตร์ 11.นายธนดล ขันถม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12.นางสาวกัญญารัตน์ พรมสาลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 13.นายภูวเดช ศรีภูมิชน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 14.นายชยณัฐ คำเสน คณะนิติศาสตร์ 15.นางสาวศศิวิมล นนทวัน คณะวิทยาศาสตร์ 16.นางสาวฉัตรทริกา มูลเหลา คณะเทคโนโลยี 17.นายดนุรุต โสภารักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18.นายสุริเยนต์ โคตรสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9903)
     มมส แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (4 เมษายน 2565)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 29 รางวัล ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะ/วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตในครั้งนี้

สำหรับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต เพื่อประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9858)
     ผลงานวิจัย “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในผลงาน “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม เจ้าของผลงาน กล่าวว่า การทอผ้า ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (9848)
     มมส รับรางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “สุวรรณนครา” ระดับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ เป็นผู้มอบในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ onsite และ Online) ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์   

ในโอกาสนี้ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565  และได้รับรางวัล จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการนิสิต มมส เลิกสูบ คนรอบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดดนตรี โครงการแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
  ชื่อ - นามสกุล :
        ประเภท Woodwind Solo รุ่นไม่จำกัดอายุ 1. นายเทพทัต จังอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. นายกฤษฎา สายลาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3. นายจิรภัทร ภิบาลจอมมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 4. นายวรรธนะ หิงประโคน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5. นายธนา ภูษาทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 6. นางสาวกรกนก ตอเงิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 7. นางสาวปนัดดา สิงเหิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8. นายกิตติศักดิ์ โพธิคำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 9. นายพลติศักดิ์ ชูคันหอม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 10. นางสาวสิดาพร ผลชู ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Brass Wind Solo รุ่นไม่จำกัดอายุ 1. นางสาวอันธิกา ใจหวัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. นางสาวธนัชชา จารีรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Solo Gultar Classics รุ่นไม่จำกัดอายุ 1. นายอภิชาติ ภูจอมจิตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 2 2. นายภีมพล เสนไสย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 3 3. นายธนพร สุดตา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4. นายชญานนท์ จอมหงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 5. นายกฤษดา ชาวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Marimba solo รุ่น ไม่จำกัดอายุ 1. นายวุฒินันท์ รอดบุญธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Wind Ensemble รุ่น อายุไม่เกิน 25 ปี วง วง Balein Saxophone Quartet ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1. นายเทพทัต จังอินทร์ Soprano Saxophone 2. นายพลติศักดิ์ ชูคันหอม Alto Saxophone 3. นางสาวปาริตา ไวว่อง Tenor Saxophone 4. นายรณฤทธิ์ ชาวบ้านกล่าง Baritone Saxophone
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9844)
     แสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดนตรี โครงการแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเภทต่างๆ ได้แก่

ประเภท Woodwind Solo รุ่นไม่จำกัดอายุ

1. นายเทพทัต จังอินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. นายกฤษฎา สายลาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. นายจิรภัทร ภิบาลจอมมี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
4. นายวรรธนะ หิงประโคน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
5. นายธนา ภูษาทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
6. นางสาวกรกน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (9842)
     นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำนางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  เข้าเฝ้าฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน

นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246