กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณเจตนา อนุตตรียพงศ์ 2. นางสาวนิรมล นิพขันธ์ 3. นายพีรพล กมลพันธ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (7460)
     

นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยมี อาจารย์ธราธร บุ้งทอง และ อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 บนแนวคิด "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" ณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒนศาสตร์ (นิด้า) โดยการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน 58 สถาบัน จำนวน 361 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7445)
     

นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 สาขาการศึกษาและวิชาการ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ สาขากีฬาและนันทนาการ โดยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2660 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ“สถิตใจไทยทั่วหล้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7430)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายอัศวเทพ ศรีเฉลา 2. นายธนพล ศรีวิลัย 3. นายชัยวัฒน์ บุดดา 4. นายธนพล ศรีวิลัย 5. นางสาวสายฝน จำปาทอง 6. นายชัยวัฒน์ บุดดา 7. นายธนพล ศรีวิลัย 8. นางสาวกฤชบงกช บุษชราคัม 9. นายธนพล ศรีวิลัย 10. นางสาวสายฝน จำปาทอง
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7396)
     

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายชนกานต์ พันธ์พิจิตร และนางสาวณัชพร ศรฬสวรรณ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7389)
     

นักเต้นบัลเลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้าแชมป์บนเวทีแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อ 19 th Asia Pacific Dance Competition 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบเช่น บัลเลต์ การเต้นร่วมสมัย การเต้นระบำประจำชาติ การเต้นและการขับร้อง ฯลฯ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยองค์กรทางการศึกษาศิลปะการเต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อว่า The Commonwealth Society of Teachers of dancing

การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันที่เปิดสอนการเต้นที่มีชื่อ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ 2. นายธนพล ตำลึงทอง 3. นายธนพล รัตนวิศ 4. นายณัชพล ผกานนท์ 5. นายปิยะวัตร์ จะดี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7386)
     

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่ง โครงการ Digital Media Challenge

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาสื่อนฤมิตและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย นายเกริกอิทธิ จันทวงษ์ นายธนพล ตำลึงทอง นายธนพล รัตนวิศ นายณัชพล ผกานนท์ และนายปิยะวัตร์ จะดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ คือ รางวัลชนะเลิศสร้างคลิปวิดีโอและรางวัลชนะเลิศถ่ายภาพนิ่งจาก โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจารย์พฤฒ ธนรัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์จากศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) มหาวิทยาลัยมหา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายนพรัตน์ จิณโรจน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดข่าว (7366)
     

นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดีฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.59 น. ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนพรัตน์ จิณโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับทุนการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 และมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณฐนณ คูสกุล 2. นายเกรียงไกร สุระขันธ์ 3. นายวงสกุล เผ่าภูรี 4. นายธีรภาส จันทร์ลอย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7363)
     

ศิษย์เก่า คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น

ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Suppose that live everyday like it's your last จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “มนุษย์แม่” โดยมี "Rester” ผู้ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้า เป็นผู้จัด โดยมีทีมที่ส่งเข้าประกวดถึง 120 กว่าเรื่อง และมีการคัดเลือก 10 เรื่อง เพื่อเข้ารอบตัดสิน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนง อาทิ คุณกวาง กมลชนก โกมลธิติ ดารานักแสดง, คุณแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ร๊อกเกอร์ชื่อดัง, คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง, และผู้กำกับโฆษณาและภาพยนตร์อีกหลายท่าน เมื่อวันอังคารท...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246