กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์วันวิสา ประมวล
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7006)
     

อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 อาจารย์วันวิสา ประมวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศ เข้าร่วมงานวันครูและเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช 2559 จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6906)
     

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ สำเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Post - Graduate Diploma, Science Information Specialists in Southeast Asia และ Master of Library Science วิชาเอก Information Science จาก University of the Philippines ด้วยทุนยูเนสโก (UNESCO) และยูเอนดีพี (UNDP) และระดับปริญญาเอก Doctor of Education จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลียด้วยทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (6905)
     

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จากองค์การอนามัยโลก ทางด้าน Male and Female Fertility Regulation ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายตวง อันทะไชย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, พระธาตุนาดูนทองคำ,
รายละเอียดข่าว (6904)
     

   นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ ที่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   นายตวง อันทะไชย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านองค์กรครู องค์กรประช...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (6903)
     

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตประสานมิตร ระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน TULS (การวางหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูพิพัฒน์วิทยานิคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6900)
     

   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) มีนามเดิมว่า เจริญ สารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่บ้านหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า (ปัจจุบันคือตำบลหนองวัวซอ) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีพระครูประสิทธิ์คณานุการ อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ ธรรมยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระครูสิริธรรมวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยกิตติโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรนวกิจ วัดอรุณรังษี เป็นพระอนุสวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ฐานยุตฺโต” ในคณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6899)
     

   รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) และเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (6898)
     

   
นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่บ้านเลขที่ ๖๑ บ้านจอมพระ ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านจอม ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปัจจุบันเป็นผู้นำทีมงานหมอลำคณะเสียงอีสาน

   
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246