กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีผลในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศรีชวนชื่นสกุล
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1379)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณา  ศรีชวนชื่นสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณา  ศรีชวนชื่นสกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมีอย่างลึกซึ้ง สนใจและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และเป็นผู้มีผลงานทางด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศรีชวนชื่นสกุลได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสาขาวิชาที่ตนสนใจและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและอาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุข ชนะชัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1378)
     

   นายสุข  ชนะชัย  เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๓ ปัจจุบันพัก อยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน ศรีจันทร์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

   นายสุข  ชนะชัย ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นผู้ที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์ ในอดีตเคยผ่านการประกอบอาชีพต่างๆ มาอย่างหลากหลายทั้งการค้าขาย การทำธุรกิจส่วนตัว ทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นนักทดลองในการประกอบอาชีพการเกษตรมาโดยตลอด จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูกประกอบกับความที่เป็นผู้พยายามพัฒนาตนเองให้ขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้นาย


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพรรณี บุญเพิ่ม
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1377)
     

   นางพรรณี  บุญเพิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๘ ถนนผ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔  จากโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรการจัดการ จากสถาบันพัฒนาการบริหารศาสตร์ (IMET) การอบรมหลักสูตรการเมืองเร่งรัด และการอบรมหลักสูตรเคหะพยาบาลจากสภากาชาดไทย

   นางพรรณี  บุญเพิ่ม ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และประสบความเร็จในอาชีพเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นเจ้าของผู้จัดการบริษัทแสดงประทีปเดินรถจำกัด บริษัทกาฬสินธุ์กิจการโรงแรม บริษัทกาฬสินธุ์ธุรกิจค้ำประกัน และกิจการปั๊มน้ำมันเอสโซในจังหวัดกาฬ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองสุข มันตาทร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1376)
     

   นายทองสุข  มันตาทร เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๙๑ ที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ การศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้รับประกาศนียบัตรการบริหารการพัฒนาชนบท จากสถาบัน ไอทีไอ ประเทศออสเตรเลีย

   นายทองสุข  มันตาทร เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคะแนนสอบเป็นลำดับที่ ๑ และสอบเป็นศึกษาธิการอำเภอระดับ ๖ ได้ลำดับที่ ๑ ของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบเป็นศึกษาธิก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1375)
     

   นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากFu Hising Instiute of Technology  หลังจากสำเร็จการศึกษาที่ไต้หวันแล้วได้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้านธุรกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ ๕ ปี ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์อันมีค่าต่างๆ มากมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บิดาได้มาทำธุรกิจในประเทศไทย  ได้ช่วยบิดาดูแลโรงงานเหล็กและดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้าสู่ธุรกิจเครื่องใช้สำนักงานทันสมัย (Office Automation)ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา การบันเทิง หรือแม้แต่ ในการดำเน...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิคกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองใบ ทองเปาด์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1374)
     

   นายทองใบ ทองเปาด์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๔๖๙ ที่บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ได้รับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตจากมาหวิทยาลัยธรรมศาตร์และการเมือง เริ่มการทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อาทิ ไทยใหญ่ ยุคใหม่ พิมพ์ไทย สยามนิกร สุภาพบุรุษ ประชามิตร  เสถียรภาพ และสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลขาธิการสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรท์  และประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพวารสารแห่งประเทศไทย  และยึดอาชีพทนายความครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความทองใบ  ทองเปาด์และเพื่อน

 &n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายรุ่ง แก้วแดง
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1373)
     

   นายรุ่ง  แก้วแดง เกิดวันที่ ๑ เมษายน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ตำบล ลำพยา  อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา สาขาวิชาประวัติศาสตร์  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา StateUniversity of New York at  Buffaloสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชราชอาณาจักร นุ่นที่ ๓๓ อีกด้วย

   นายรุ่ง  แก้วแดง เริ่มเข้ารับราชการเป็...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาลัยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนินท์ เจียรวนนท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1372)
     

   นายธนินท์   เจียรวนนท์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา  บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมัธยมซัวเถา  ประเทศจีน  วิทยาลัยฮ่องกง และวิทยาป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตร  ป.ร.อ.  รุ่น๑

   ปัจจุบัน นายธนินท์  เจียรวนนท์  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานกรรมการ บริษัท  เทเลคอมเอเชีย  คอร์เปอร์เรชั่น  จำกัด   (มหาชน)  เป็นผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำทางการเกษตรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  มาปรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจนประสบผลสำ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246