กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน SIPA Animation 2009
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทธีรักษ์ ธีรนวพงศ์ 2. นายนิมิต นิรัติศัย 3. นายปรานต์ ชนธีร์ภากุล 4. นายยุทธศักดิ์ ทองแสน 5. นายอภิวัตร วงศ์สุข 6. นายศุภกร คูณประทุม 7. นายเจตริน ประสานพันธ์ 8. วรวรรณ์ ขันธ์โพธิ์น้อย 9. นายยศนันท์ รุวิชยากูร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (543)
     

   ตามที่  นิสิตสาขาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผ่านรอบคัดเลือกจากผู้แข่งขันทั่วประเทศเข้ามารอบสุดท้ายถึง 3 ทีมจากทีมที่ส่งเข้าประกวด 250 ทีม จากเวทีการแข่งขัน  SIPA Animation Contest ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่  17 -20 กันยายน 2552

   เมื่อวันที่  22 กันยายน 2552 อาจารย์  สืบศิริ  แซ่ลี้  อาจารย์กันยารัตน์  ยังมี  และ อาจารย์อนุชิน  ฉัตรชินรัตน์  อาจารย์ที่ปรึกษาได้นำทีมชนะเลิศ  เข้ารายงาน  และนำผลงานที่ชนะเลิศจากโครงการดังกล่าว  นำเสนอต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้เข้ารับรางวัล จาก ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทร์จร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รายละเอียดข่าว (554)
     

   กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นด้านการบริหารงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประจำปี 2552  ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ  จันทร์จร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม จาก นายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่  2 ตุลาคม  2552  ณ  ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือรางวัล Popular vote และรางวัลแสงสีเสียงยอดเยี่ยม จากผลงาน คือ กุ้งเดินขบวน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายอารยะ เสนาคุณ 2. นางชฎาพร เสนาคุณ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (590)
     

   นายอารยะ  เสนาคุณ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 8  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ และนางชฎาพร  เสนาคุณ  นักวิจัย ระดับ 6   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันเสนอผลงาน ชื่อ  "กุ้งเดินขบวน"  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ครั้งที่ 13    ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาเซปัคตะกร้อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายยศนนท์ ศรีวิจารย์ 2. นายโกวิทย์ กางนอก 3. นายดุลยภพ แสงลุน 4. นายอนุชา เพิ่มเติมศิลป์ 5. นายอรรถพล จันทรเกสร 6. นายเจษฎา กาญจนจินดานันท์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว (596)
     

   เมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2552  รองศาสตราจารย์ สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  “ มอดินแดงเกมส์”  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  ตุลาคม 2552 โดยมีนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 19 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน 3 มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ดูแล รวมทั้งหมดประมาณ2,500 คน

   โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น&nbs...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (755)
     

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ชิงรางวัล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี  2552  จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม  2552 ณ  ห้องประชุม  D -415  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  42  โรงเรียน  จำนวน  126  คน 

     รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับโล่และเงินรา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (609)
     

   ในโครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  สาขาวิทยุและโทรทัศน์  ภายใต้ชื่อรางวัล  “สายฟ้าน้อย”  ครั้งที่  5  ประจำปี  2552  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ  และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป  จัดโดย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ  บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552  เป็นผลงานของนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล จำนวน ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรยูนิเซฟ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวกตัญญู บุญเดช
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (689)
     

   เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2552 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรยูนิเซฟ โดยคว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จากผลงานเรื่อง“นักสืบสายน้ำกับภารกิจพิทักษ์ลำน้ำสงคราม” และ รางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จากผลงานเรื่อง “โรงเรียนของหนู”

   นางสาวกตัญญู บุญเดช  หนึ่งในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ‘สื่อมวลชน’ ของสาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัล กล่าวว่า ข่าวนักสืบสายน้ำทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการท...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลในการเข้าแข่งขันโครงการ SIPA Animation Contest 2009
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (732)
     

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา  14.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้นสอง อาคารรวม บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

       นิสิตสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมรับรางวัลในการเข้าแข่งขัน โครงการ SIPA Animation Contest 2009 อย่างเป็นทางการ

ภาพ / ข่าว : เณรัญฌรา  ชาววาปี


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246