กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลชาย ในการเข่งขันกีฬาแห่งประเทศชาติ ครั้งที่ 38 (ตรังเกมส์)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายตฤณ แสงสุวรรณ 2. นายสยามพงษ์ ไชยจันทร์ 3. นายสัตยา ธานีวรรณ 4. นายวัชรพล ยิ่งยงสันต์ 5. นายจารุวัฒน์ กวนเมืองใต้ 6. นายไตรรัตน์ ขุมหิรัญ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (567)
     

   นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลชายประเภท 7 คน และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 15 คนในการเข่งขันกีฬาแห่งประเทศชาติ ครั้งที่ 38 (ตรังเกมส์) โดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 

   1. นายตฤณ แสงสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4  คณะเภสัชศาสตร์  (ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น)
   2. นายสยามพงษ์ ไชยจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์
   3. นายสัตยา ธานีวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ
   4. นายวัชรพล ยิ่งยงสันต์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสมโภช บรรณารักษ์ 2. นายณธายุ ตีบจันทร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        ศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (587)
     

   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2552 พร้อมประทานโล่และเกียรติบัตรแก่ นายสมโภช บรรณารักษ์  นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย และนายณธายุ ตีบจันทร์ นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552" สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

   นายอิสสระ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิง วิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสด้านทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผศ.ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (516)
     

   เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group) หรือชื่อย่อ CP  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  ประจำปีการศึกษา  2552 

   เมื่อวันที่  18  กันยายน  2552   ณ  ห้องประชุม  1  อาคารบรมราชกุมารี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิง วิจิตรวงศ์  ชนะรัตน์  ผู้บริหารอาวุโสด้านทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  และ ผศ.ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  ประจำปี  2552  ให้แก่  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน  15 คน   นิสิตมหาวิทยาลัยขอนแ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน SIPA Animation 2009
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทธีรักษ์ ธีรนวพงศ์ 2. นายนิมิต นิรัติศัย 3. นายปรานต์ ชนธีร์ภากุล 4. นายยุทธศักดิ์ ทองแสน 5. นายอภิวัตร วงศ์สุข 6. นายศุภกร คูณประทุม 7. นายเจตริน ประสานพันธ์ 8. วรวรรณ์ ขันธ์โพธิ์น้อย 9. นายยศนันท์ รุวิชยากูร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (543)
     

   ตามที่  นิสิตสาขาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผ่านรอบคัดเลือกจากผู้แข่งขันทั่วประเทศเข้ามารอบสุดท้ายถึง 3 ทีมจากทีมที่ส่งเข้าประกวด 250 ทีม จากเวทีการแข่งขัน  SIPA Animation Contest ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่  17 -20 กันยายน 2552

   เมื่อวันที่  22 กันยายน 2552 อาจารย์  สืบศิริ  แซ่ลี้  อาจารย์กันยารัตน์  ยังมี  และ อาจารย์อนุชิน  ฉัตรชินรัตน์  อาจารย์ที่ปรึกษาได้นำทีมชนะเลิศ  เข้ารายงาน  และนำผลงานที่ชนะเลิศจากโครงการดังกล่าว  นำเสนอต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้เข้ารับรางวัล จาก ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทร์จร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รายละเอียดข่าว (554)
     

   กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นด้านการบริหารงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประจำปี 2552  ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ  จันทร์จร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม จาก นายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่  2 ตุลาคม  2552  ณ  ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือรางวัล Popular vote และรางวัลแสงสีเสียงยอดเยี่ยม จากผลงาน คือ กุ้งเดินขบวน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายอารยะ เสนาคุณ 2. นางชฎาพร เสนาคุณ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รายละเอียดข่าว (590)
     

   นายอารยะ  เสนาคุณ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 8  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ และนางชฎาพร  เสนาคุณ  นักวิจัย ระดับ 6   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันเสนอผลงาน ชื่อ  "กุ้งเดินขบวน"  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ครั้งที่ 13    ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาเซปัคตะกร้อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายยศนนท์ ศรีวิจารย์ 2. นายโกวิทย์ กางนอก 3. นายดุลยภพ แสงลุน 4. นายอนุชา เพิ่มเติมศิลป์ 5. นายอรรถพล จันทรเกสร 6. นายเจษฎา กาญจนจินดานันท์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว (596)
     

   เมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2552  รองศาสตราจารย์ สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  “ มอดินแดงเกมส์”  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  ตุลาคม 2552 โดยมีนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 19 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน 3 มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ดูแล รวมทั้งหมดประมาณ2,500 คน

   โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น&nbs...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (755)
     

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ชิงรางวัล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี  2552  จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม  2552 ณ  ห้องประชุม  D -415  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  42  โรงเรียน  จำนวน  126  คน 

     รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับโล่และเงินรา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246