กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร 2. นางสาวปิยฉัตร คงสูงเนิน 3. นายกฤษพล โยธาวงษา 4. นางสาวอรยา ประสาร 5. นายนครินทร์ บุญมี 6. นายสุริยา โพธิ์ศรี 7. นายวิชิตชัย ภาโนมัย 8. นายปณัฐา พันธุ์เณร 9. นายภาณุวัฒน์ แดงสูงเนิน 10. นายพุฒิเมธ โชครัชตะอนันต์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (890)
     

     นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือ  OTOP  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จากโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่”  ในงาน ”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 
1–5 กุมภาพันธ์  2553 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 

     1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประเภทการแข่งขันโครงงาน กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน Community Project ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายประสงค์ ดีนัก 2. นายชลิต อิฎไธสง 3. นางสาวศิรินันท์ ชาญประโคร 4. นายคทาวุท ศรีมนตรี 5. นางสาวศุธาศิณี แก้วเพชร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าว (899)
     

    โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 4  ซึ่งจัดโดย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หลังจากเปิดโครงการและเริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา  ทั้งประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันตอบคำถาม  ระดับมัธยมศึกษา  และการแข่งขันโครงงาน  “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน”  ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งในปีนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่าพันทีมจากทั่วประเทศ  และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้งสิ้น  75  ทีม  จาก  75  สถาบัน  เป็นจำนวนกว่า  400 คน  ที่คัดมาจากเยาวชนนับหมื่นทั่วประเทศ

     ส่วนผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามาร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวนรินทรา อรรถโยโค
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (900)
     

     นางสาวนรินทรา อรรถโยโค  นิสิตวิชาโทสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น  ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการ True Visions - BBC World News Future Journalist Award 2009-2010  หลังจากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการข่าว”  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยนางสาวนรินทรา  อรรถโยโค ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์กับสถานีข่าว TNN 24 ของทรูวิชั่นส์เป็นเวลา 1 เดือน

    ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน 2. นางบานเย็น ศรีวงษา 3. นางอำนวย จันโทสี 4. นายบุญมา เขาวง 5. นายเคน สมจินดา 6. นายสายรุ้ง ภูมิสุข 7. นายคำแอ ทองจันทร์ 8. นายดนุพล ผันผาย 9. นายกฤษณา โมคศิริ 10. นายวิชัย สารบัณฑิต 11. นายคำหล้า โคตรพันธ์
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (948)
     

     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2553  ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

     และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2553 ได้มีพิธีปิดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2553 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวปิดงาน  พร้อมมอบรางวัลนาคราชทองคำ แก่ศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและผู้มีคุณูปการในการสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม

     เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยองค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงม...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโรงอาหารในฝันของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางอพันตรี พูลพุทธา และคณะ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        กองแผนงาน
รายละเอียดข่าว (1051)
     

   กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมนำเสนองานวิจัย  จากการเข้าร่วมประชุมจามจุรีวิชาการ  2553  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์ดี  1  รางวัล  คือ  เรื่อง “โรงอาหารในฝันของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” รับเงินรางวัล  พร้อมโล่เกียรติยศ

   เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2553  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  นางอัจฉราวดี  กำมุขโช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พร้อมด้วยบุคลากร กองแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมจามจุรีวิชาการ  2553  การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงาน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 2  โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  น...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวขวัญเรือน พาป้อง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        งานวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียดข่าว (1075)
     

   ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2553  คณะกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น  ณ  ต่างประเทศ  ซึ่งผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น  ณ  ต่างประเทศ  ได้แก่  นางสาวขวัญเรือน  พาป้อง  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้นในสาขา  Taxonomy  on  lichens  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
http://www.web.msu.ac.th/hotnews/newfile/iroffice-23-4-53-1....


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        นักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าว (1093)
     

   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดฉากแล้ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โกยเหรียญรางวัลในสองวันแรก  7 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง

   เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2553  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  ได้นำทัพนักกีฬาบุคลากร  และกองเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กว่า 200 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

   โดยมี ดร.
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 2552 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1386)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา  ทศศะ  ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 2552  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

   การศึกษา

2517  กศ.บ. เกียรตินิยม  สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ มศว. ประสานมิตร
2520  กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มศว. ประสานมิตร
2529  Ph.D. (With Distinction) English and American Literature, DrewUniv...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246