กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (1284)
     

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  เกิดเมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๘  สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐพัฒนาศาสตร์  (เกียรตินิยม)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  มีความรอบรู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร  โดยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์  ให้เป็นธนาคารที่เป็นเลิศ  เป็นมืออา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246