กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล KKU RUGBY KING OF SEVEN
  ชื่อ - นามสกุล :
         1. นายตฤณ แสงสุวรรณ 2. นายสยามพงศ์ ไชยจันทร์ 3. นายอิสรภาพ จันทศิลป์ 4. นายวัชระพล ยิ่งยงสันต์ 5. นายมงคล มิ่งขวัญ 6. นายภูริต สินภักดี 7. นายอดิศักดิ์ แสนโสม 8. นายอัครพงศ์ เวียงปฏิ 9. นายเทพรัตน์ โคตรมงคล 10. นายทวีภัทร ปัญญาวงศ์ 11. นายชัยยศ เย็นศิริ 12. นายไตรรัตน์ ขุมหิรัญ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1304)
     

   ทีมกีฬารักบี้ฟุตบอล คว้ารางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล KKU RUGBY KING OF SEVEN  เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดยอาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม ผู้จัดการทีมรักบี้ฟุตบอล  นายกระสิน  อนุอัน ผู้ควยคุมทีม นายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ ผู้ฝึกสอน ส่งทีมรักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ รู้รักสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

   1. นายตฤณ  แสงสุวรรณ
...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1329)
     

   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ  ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ ดร.นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาประติมากรรม  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2552 

   ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนแสดงความยินดีเพื่อเป็นสิริมงคล  มีการรำบายศรีจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเพื่อเชิดชูเกีย...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีมรักบี้ฟุตบอล
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1333)
     

   เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามศรีณรงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์  ทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งทีมรักบี้ฟุตบอลชายและหญิงเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย นำทีมโดยอาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม ผู้จัดการทีม นายกระสิน อนุอัน  ผู้ควบคุมทีม และนายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ ผู้ฝึกสอน

   สืบเนื่องจากการที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีการแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อนำทีมที่ดีที่สุด 1 ทีม ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละรุ่น ไปแข่งขันรักบี้ 7 คน เปิดฤดูกาลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสุพรรณหงส์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1341)
     

   ตัวแทนมมส เข้ารับโล่จากผ.อ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

   อาจารย์ชญานุช  วีรสาร  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ ในนามของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่จากผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าฉา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
รายละเอียดข่าว (1334)
     

   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 นางสาวลักขณา ศิริเรียง นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 5 ทุนละๆ 15,000 บาท ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาและวิจัย โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นนิสิตที่ไม่ได้รับทุนประเภทต่อเนื่องอื่นๆ ยกเว้นทุน กยศ.และกรอ. ตลอดจนจะต้องไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่รับทุนการศึกษามีดังนี้


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวศิริพร ไสยรัตน์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        กองทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียดข่าว (1316)
     

   นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุ ๓๗ ปี ที่อำเภอกมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ระดับ๘ 

  
สถานที่ทำงานในปัจจุบัน อยู่ที่งานหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล ม...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสมโภช บรรณารักษ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (1308)
     

   นายสมโภช  บรรณารักษ์  นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ในระดับอุดมศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๒   โดยมีกำหนดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป

   การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)   ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๖  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๐๖&nbs...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1307)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยอดธง  ใบมาก  เกิดวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๑๕  ที่จังหวัดนครสวรรค์  อายุ  ๓๗  ปี  สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เริ่มรับราชการที่ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยอดธง  ใบมาก  มีความรอบรู้และมีความอุตสาหะวิริยะ  ในการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี&n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246