กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1356)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  อารยะรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2513 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดับปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์   มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนการปรับปรุงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โครงการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1355)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร   ศิริอมรพรรณ  เกิดเมื่อวันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นบุตรีของนายเรียบ   ศิริอมรพรรณ  และนางสายสวาท   ศิริอมรพรรณ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการโภชนาการ  (เกียรตินิยม  อันดับ  ๒)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขา  Food  Science  and  Technology  of  New  South  Wales  ประเทศออสเตเลีย  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  ๗  สังกัดภ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (1350)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๓๙ ปี ที่อำเภอจอมพระ  จ.สุรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 

   สถานที่ทำงานในปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระอายุครบรอบ ๘๐ ปี
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (955)
     

     เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระอายุครบรอบ  ๘๐ ปี ของ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  นิ่มเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

     ภายในงาน  มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ศาสตราจารย์ชลูด  นิ่มเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ  และแสด...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณหญิงวิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
รายละเอียดข่าว (958)
     

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์  ประจำปี 2553  นำโดยคุณหญิงวิจิตรวงศ์  ชนะรัตน์ และคณะกรรมการบริหารทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

    ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นทุนประเภทต่อเนื่อง ที่สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกงาน  เพื่อนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการบริหารทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน โดยนิสิตผู้ที่สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ธนาคารกรุงเพท จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (960)
     

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม 1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตร่วมเป็นเกียรติ

     ซึ่งทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นทุนประเภทให้เปล่ารายปี ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท ทั้งนี้ นิสิตต้องมีคุณบัติคือ เป็นนิสิตปริญญาตร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมอบโล่ผลการประกวด “การพัฒนาสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภา ทศศะ 2. รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ 3. อาจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล 4. อาจารย์ ดร. อินธิสาร ไชยสุข 5. อาจารย์ นภัทร จันทรจตุรภัทร 6. อาจารย์อมฤต สมพงษ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา สังขพันธานนท์ 8. อาจารย์อัครครา มะเสนา 9. อาจารย์กนกกุล มาเวียง 10. อาจารย์ พิไลวรรณ แจ้งไพศาล 11. รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
รายละเอียดข่าว (990)
     

   เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2553  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประกวดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และค้นหาบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 (Mini _UKM5)  ในวันที่ 19-21 มีนาคม 2553  ณ&n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวเหนียว ศีลาวงศ์ 2. นางนิติยา กระชับกลาง 3. นางวันเพ็ญ อมรสิน 4. นางสาวจารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ 5. นายสม นาสะอ้าน 6. นายประสงค์ สีหานาม 7. นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม 8. นายวิทยา จันทร์ศิริ 9. นายอนันต์ ภวภูตานนท์ 10. นางสาวศิริขวัญ จันลาศรี 11. นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ 12. นางกมลรัตน์ ขุนอ่อน 13. นายธงชัย นิลคำ 14. นางสาวจิตตะวัน กุโบลา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว (1014)
     

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2551  จำนวน 14 คน ดังต่อไปนี้

   นางสาวเหนียว  ศีลาวงศ์  หลักสูตร/สาขาวิชา  กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)  ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น  กลุ่ม ศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2551 

   นางนิติยา  กระชับกลาง


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246