กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        นักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าว (1093)
     

   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดฉากแล้ว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โกยเหรียญรางวัลในสองวันแรก  7 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง

   เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2553  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์สุรชา  อมรพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  ได้นำทัพนักกีฬาบุคลากร  และกองเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กว่า 200 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

   โดยมี ดร.
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --


  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 2552 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1386)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา  ทศศะ  ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) 2552  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

   การศึกษา

2517  กศ.บ. เกียรตินิยม  สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ มศว. ประสานมิตร
2520  กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มศว. ประสานมิตร
2529  Ph.D. (With Distinction) English and American Literature, DrewUniv...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 2553 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1385)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น  "ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 2553"  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายผอง เกตพิบูลย์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1382)
     

   นายผอง  เกตพิบูลย์  เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๓ ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับครูมูล ป. จากโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และสอบเทียบวิชาครูวุฒิ พ.ป. ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔  วุฒิ พ.ม. ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖

   นายผอง  เกตพิบูลย์  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๙๔ ตำแหน่งครูประชาบาล ที่โรงเรียนบ้านกุครู อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1381)
     

   รองศาสตราจารย์  ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ ๒๔๙๑ เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำเนิด ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม (สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑) ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนว จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา Higher Education and Counseling จาก Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

   รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูน
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1380)
     

   นายประดิษฐ์  คำเพิ่มพูล จบการศึกษาระดับต้นจากโรงเรียนจากบ้านหนองเบ็ญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้สอบเทียบ ม. ๓ ม. ๖ สอบชุดครู พ. สอบได้ภาษาอังกฤษชั้นกลางไฮสคูล จากปาตูโรสคูลประเทศมาเลเซีย พ.ศ. ๒๔๔๙ จบภาษาอังกฤษชั้นสูงและบริหารธุรกิจจากโรงเรียนเอกชนสิงคโปร์ และเป็นนักเรียนฝากเรียนของมหาวิทยาลัยนานยาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทานเวิลด์ทิทอเรียล เมืองเจอร์ซี่ ประเทศอังกฤษได้รับประกาศนียบัตรเกษตรเขตร้อน เน้นพืชเมืองร้อน

   นายประดิษฐ์  คำเพิ่มพูล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสำนักข่าวสารอเมริกัน จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเป็นผู้ช่วยก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีผลในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศรีชวนชื่นสกุล
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1379)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณา  ศรีชวนชื่นสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณา  ศรีชวนชื่นสกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมีอย่างลึกซึ้ง สนใจและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และเป็นผู้มีผลงานทางด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศรีชวนชื่นสกุลได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสาขาวิชาที่ตนสนใจและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและอาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุข ชนะชัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1378)
     

   นายสุข  ชนะชัย  เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๓ ปัจจุบันพัก อยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน ศรีจันทร์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

   นายสุข  ชนะชัย ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นผู้ที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์ ในอดีตเคยผ่านการประกอบอาชีพต่างๆ มาอย่างหลากหลายทั้งการค้าขาย การทำธุรกิจส่วนตัว ทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นนักทดลองในการประกอบอาชีพการเกษตรมาโดยตลอด จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูกประกอบกับความที่เป็นผู้พยายามพัฒนาตนเองให้ขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้นาย


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246