กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        ธนาคารกรุงเพท จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (960)
     

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม 1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  นายเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตร่วมเป็นเกียรติ

     ซึ่งทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นทุนประเภทให้เปล่ารายปี ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท ทั้งนี้ นิสิตต้องมีคุณบัติคือ เป็นนิสิตปริญญาตร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลมอบโล่ผลการประกวด “การพัฒนาสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภา ทศศะ 2. รองศาสตราจารย์ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ 3. อาจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล 4. อาจารย์ ดร. อินธิสาร ไชยสุข 5. อาจารย์ นภัทร จันทรจตุรภัทร 6. อาจารย์อมฤต สมพงษ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา สังขพันธานนท์ 8. อาจารย์อัครครา มะเสนา 9. อาจารย์กนกกุล มาเวียง 10. อาจารย์ พิไลวรรณ แจ้งไพศาล 11. รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
รายละเอียดข่าว (990)
     

   เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2553  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประกวดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และค้นหาบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 (Mini _UKM5)  ในวันที่ 19-21 มีนาคม 2553  ณ&n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวเหนียว ศีลาวงศ์ 2. นางนิติยา กระชับกลาง 3. นางวันเพ็ญ อมรสิน 4. นางสาวจารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ 5. นายสม นาสะอ้าน 6. นายประสงค์ สีหานาม 7. นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม 8. นายวิทยา จันทร์ศิริ 9. นายอนันต์ ภวภูตานนท์ 10. นางสาวศิริขวัญ จันลาศรี 11. นางสาววิไลวรรณ สิมเชื้อ 12. นางกมลรัตน์ ขุนอ่อน 13. นายธงชัย นิลคำ 14. นางสาวจิตตะวัน กุโบลา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว (1014)
     

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2551  จำนวน 14 คน ดังต่อไปนี้

   นางสาวเหนียว  ศีลาวงศ์  หลักสูตร/สาขาวิชา  กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)  ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น  กลุ่ม ศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2551 

   นางนิติยา  กระชับกลาง


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวนริศรา แหนงหล้า 2. นางสาวณีระนุช ชาวเหนือ 3. นางสาวจินตนา หริ่งกระโทก 4. นายณัฐพล สีสองคอน 5. นายธีรวัฒน์ หาญธงชัย 6. นางสาวอภิญญา พรมคุณ 7. นางสาวทรรศิกา ฤทธิวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองบริการการศึกษา
รายละเอียดข่าว (1106)
     

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสถาบันและนิสิตด้านสหกิจศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณ  ชั้น 1  ลานโปรโมชั่น  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมทั้งหมด 15  สถาบัน  ในงานมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทสถานประกอบการ  และประเภทนักศึกษา  โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้

   1. นางวรรทณา  สินศิริ           &...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1163)
     

   โครงการสุขแท้ด้วยปัญญาของเครือข่ายพุทธิกา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกิดการเรียนรู้สุขแท้ด้วยปัญญาผ่านประสบการณ์ในการทำคลิปวีดีโอ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงออกถึงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสังคมไทยเกิดการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยม และทัศนคติที่เอื้อต่อการเข้าถึงความสุขแท้ด้วยปัญญามากขึ้นโดยมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก และคัดเลือกเหลือเพียง 16 เรื่อง

   โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โครงการจึงได้จัดงานประกาศผลรางวัลคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาขึ้น แบ่งเป็นรางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 4 รางวัล และรางวัลประทับใจผู้ชม 3 รางวัล หนึ่งในผู้ที่ได้ราง...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ 2. นางสาวอฎวี ฉัตรดอน 3. นายมนตรี ใจงาม 4. นางสาวปวีณา ราชบัณดิษฐ์ 5. นายศิริบูรณ์ กอบไกร 6. นายดนุชิต ชุ่มทองพิทักษ์ 7. นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ 8. นายพิทักษ์ ดาวัน 9. นายอภิชาต ดวงนิล 10. นายปรินทร์ นามบุญเรือง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1168)
     

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี  ผู้นับถือพระพุทธศาสนา  ในวันวิสาขบูชา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนพุทธศาสนิกชนให้เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป ในวันวิสาขบูชา ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้  

   1. นายจตุรพล   พิมพ์สุวรรณ
   2. นางสาวอฎวี  ฉัตรดอน
   3. นายมนตรี  ใจงาม
   4. นางสาวปวีณา  ราชบัณดิษฐ์
   5. นาย...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลทุนวิจัยระยะสั้นที่ Division of Applied Bioscience, Research Faculty of Agriculture , Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ ดร. รักฤดี สารธิมา
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1169)
     

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร. รักฤดี  สารธิมา  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับทุนวิจัยระยะสั้นที่ Division of  Applied Bioscience, Research  Faculty of  Agriculture , Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  จาก The Matsumae International  Foundation ประจำปี  ค.ศ. 2010  เป็นระยะเวลา  6  เดือน 


ภาพ : อ.ดร. รักฤดี  สารธิมา
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ด.ช.ศุภกฤต สมัปปิโต 2. ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ 3. ด.ช.จารุภัทร นำพูลสุขสันต์ 4. ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ 5. ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (1189)
     

   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ (ฝ่ายประถม) ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร โดยมี เด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น  1,425  ชิ้น  จำนวนผู้ส่งทั้งหมด  1,075  คน  โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ  มีผู้ได้รับรางวัลรวม  52  คน  และรางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี  3  รางวัล

   ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง  และสร้างแรงจูงใ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246