กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและอาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสุข ชนะชัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (1378)
     

   นายสุข  ชนะชัย  เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๓ ปัจจุบันพัก อยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน ศรีจันทร์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

   นายสุข  ชนะชัย ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นผู้ที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์ ในอดีตเคยผ่านการประกอบอาชีพต่างๆ มาอย่างหลากหลายทั้งการค้าขาย การทำธุรกิจส่วนตัว ทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นนักทดลองในการประกอบอาชีพการเกษตรมาโดยตลอด จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูกประกอบกับความที่เป็นผู้พยายามพัฒนาตนเองให้ขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้นาย


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพรรณี บุญเพิ่ม
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1377)
     

   นางพรรณี  บุญเพิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๘ ถนนผ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔  จากโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรการจัดการ จากสถาบันพัฒนาการบริหารศาสตร์ (IMET) การอบรมหลักสูตรการเมืองเร่งรัด และการอบรมหลักสูตรเคหะพยาบาลจากสภากาชาดไทย

   นางพรรณี  บุญเพิ่ม ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และประสบความเร็จในอาชีพเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นเจ้าของผู้จัดการบริษัทแสดงประทีปเดินรถจำกัด บริษัทกาฬสินธุ์กิจการโรงแรม บริษัทกาฬสินธุ์ธุรกิจค้ำประกัน และกิจการปั๊มน้ำมันเอสโซในจังหวัดกาฬ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองสุข มันตาทร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1376)
     

   นายทองสุข  มันตาทร เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๙๑ ที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ การศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้รับประกาศนียบัตรการบริหารการพัฒนาชนบท จากสถาบัน ไอทีไอ ประเทศออสเตรเลีย

   นายทองสุข  มันตาทร เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคะแนนสอบเป็นลำดับที่ ๑ และสอบเป็นศึกษาธิการอำเภอระดับ ๖ ได้ลำดับที่ ๑ ของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบเป็นศึกษาธิก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1375)
     

   นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากFu Hising Instiute of Technology  หลังจากสำเร็จการศึกษาที่ไต้หวันแล้วได้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้านธุรกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ ๕ ปี ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์อันมีค่าต่างๆ มากมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บิดาได้มาทำธุรกิจในประเทศไทย  ได้ช่วยบิดาดูแลโรงงานเหล็กและดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เข้าสู่ธุรกิจเครื่องใช้สำนักงานทันสมัย (Office Automation)ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา การบันเทิง หรือแม้แต่ ในการดำเน...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิคกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายทองใบ ทองเปาด์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1374)
     

   นายทองใบ ทองเปาด์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๔๖๙ ที่บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ได้รับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตจากมาหวิทยาลัยธรรมศาตร์และการเมือง เริ่มการทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนประจำหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อาทิ ไทยใหญ่ ยุคใหม่ พิมพ์ไทย สยามนิกร สุภาพบุรุษ ประชามิตร  เสถียรภาพ และสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลขาธิการสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรท์  และประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพวารสารแห่งประเทศไทย  และยึดอาชีพทนายความครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความทองใบ  ทองเปาด์และเพื่อน

 &n...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายรุ่ง แก้วแดง
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียดข่าว (1373)
     

   นายรุ่ง  แก้วแดง เกิดวันที่ ๑ เมษายน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ตำบล ลำพยา  อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา สาขาวิชาประวัติศาสตร์  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา StateUniversity of New York at  Buffaloสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชราชอาณาจักร นุ่นที่ ๓๓ อีกด้วย

   นายรุ่ง  แก้วแดง เริ่มเข้ารับราชการเป็...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาลัยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนินท์ เจียรวนนท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1372)
     

   นายธนินท์   เจียรวนนท์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา  บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมัธยมซัวเถา  ประเทศจีน  วิทยาลัยฮ่องกง และวิทยาป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตร  ป.ร.อ.  รุ่น๑

   ปัจจุบัน นายธนินท์  เจียรวนนท์  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานกรรมการ บริษัท  เทเลคอมเอเชีย  คอร์เปอร์เรชั่น  จำกัด   (มหาชน)  เป็นผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำทางการเกษตรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  มาปรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจนประสบผลสำ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชัยวัฒน์ ศรีพอ 2. นายนิตินัย คนเพียร 3. นายมนัส จันทร์กำเนิด 4. นายธนกร แก้วอินทร์ 5. นายวัชรชัย ใจมีพร 6. นายวัลลภ ชมพูมิ 7. นายสะบัดชัย เรืองเสนา 8. นายทินกร ขันมา 9. นายโอฬาร อุทรักษ์ 10 .นายปรีดา ใจปัดชา 11. นายพงศธร ยอดดำเนิน 12. นายสุวัฒน์ เนียมกลาง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1368)
     

   เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1โดยมี  พลอากาศเอกณพฤกภ์  มัณฑะจิตร ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน  เพื่อรักษาคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้านการประดิษฐ์ใบตองและวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปะการประดิษฐ์งานใบตองและวัสดุธรรมชาติให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

   ลักษณ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246