กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน งานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2551
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายสันติสุข แหล่งสนาม
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        ศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1437)
     

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551  อาจารย์สันติสุข  แหล่งสนาม  อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน งานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากแพทยสภา
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผศ.ดร.เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        แพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1436)
     

   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551  ผศ.ดร.เทพลักษณ์  ศิริธนะวุฒิชัย  อาจารย์คณะแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น” ประจำปี 2551 จากแพทยสภา


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) จากมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมฮานอย ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผศ.ดร.อรรถ นันทจักร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1435)
     

   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550  ผศ.ดร.อรรถ  นันทจักร  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) จากมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมฮานอย ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไปผลงาน รถตัดอ้อยขนาดเล็ก ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุจริต นาราษฎร์ 2. นายเกริก นวลรักษา 3. นายใจ ศรีประดู่ 4. นายสุริยา โพธิ์ศรี 5. นายวิชิตชัย ภาโนมัย 6. นายจิติพนธ์ บุริจันทร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1434)
     

   เมื่อวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2551  นายสุจริต นาราษฎร์  นายเกริก  นวลรักษา นายใจ  ศรีประดู่  นายสุริยา  โพธิ์ศรี  นายวิชิตชัย ภาโนมัยนายจิติพนธ์  บุริจันทร์  คณะเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไปผลงาน รถตัดอ้อยขนาดเล็ก ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชย จากสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง นายฮ้อยน้อย โครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรสิมมา 2. นายฤทธิ์พงษ์ แก้วนอก 3. นางสาวอรวรรณ เบ้าหล่อทอง 4. นางสาวศิริกุล ไวนิยมพงษ์ 5. นางสาวอรนิดา บุญชูล้า
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1433)
     

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551  นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรสิมมา  นายฤทธิ์พงษ์  แก้วนอก  นางสาวอรวรรณ  เบ้าหล่อทอง  นางสาวศิริกุล  ไวนิยมพงษ์  และนางสาวอรนิดา  บุญชูล้า นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้รับรางวัลชมเชย จากสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง “นายฮ้อยน้อย โครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์         ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทขนมไทย-อาหารว่าง ในโครงการประกวด ขนม-อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นาสาววรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ 2. นางสาวดวงเดือน ดาวมุกดา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1432)
     

   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551  นาสาววรรณศิริ  วรรณสืบเชื้อ  และนางสาวดวงเดือน  ดาวมุกดา  นิสิตคณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทขนมไทย-อาหารว่าง ในโครงการประกวด “ขนม-อาหารว่างเพื่อสุขภาพ” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทเครื่องแต่งกาย ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัสดิ์ พระวรชายาฯ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวกรกนก จันทะพิลา 2. นางสาวคัทลียา บูรณะ 3. นางสาววรรณภา เวียงสงค์ 4. นางสาวกีรติยา สมบัติหล้า 5. นายธรณินทร์ ธวัชชนะ 6. นายณัฐวัชร เดชมาลา 7. นายจิรวัฒน์ เชิดศิริ 8. นายอภิวิชญ์ คล่องจรูญวิทย์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (1431)
     

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551  นางสาวกรกนก จันทะพิลา  นางสาวคัทลียา บูรณะ  นางสาววรรณภา เวียงสงค์  และนางสาวกีรติยา สมบัติหล้า  นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทเครื่องแต่งกาย ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัสดิ์ พระวรชายาฯ จัดโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี” ระดับอุดมศึกษา และระดับภูมิภาค
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวดวงกมล ซาสุดสี 2. นายสัญญา บุตรชน 3. นายจอมภพ ศานติบูรณ์ 4. นายไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (1430)
     

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  นางสาวดวงกมล  ซาสุดสี  นายสัญญา  บุตรชน  นายจอมภพ  ศานติบูรณ์  และนายไกรฤทธิ์  มณีราชกิจ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”  ระดับอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246