กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (1301)
     

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เกิดวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒  อายุ  ๕๐  ปี  ที่อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  และปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มีประสบการณ์การศึกษาดูงานหลายด้านอาทิเช่น   หลักสูตรการศึกษา  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  หลักสูตรการจัดการมวยไทย  เป็นต้น

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์  เริ่มรับราชก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1291)
     

   พลเอกสุพิทย์  วรอุทัย  เกิดวันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙  ที่จังหวัดนนทบุรี  อายุ ๗๓ ปี  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกปี พ.ศ. ๒๕๑๒  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี พ.ศ.๒๕๓๒

   ประวัติการทำงาน  พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นผู้บังคับกองบินทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑ รักษาพระองค์  พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็นเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการก...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1290)
     

   ศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  อายุ  ๗๓  ปี  เป็นชาวเพชรบุรี  สำเร็จปริญญาการศึกษาบัณฑิต  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  รับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ตามลำดับจนเกษียณอายุราชการ

   ศาสตราภิชานล้อม  เพ็งแก้ว  เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  โดยทำหน้าที่ด้านบริหารและด้านวิชาการ  ส่วนด้านการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีสามสมัย  ในระยะเวลาดังกล่าวได้มีส่วนสำคัญในการดูแลงานด้านการวางผังมหาวิทยาลัย  ด้านสิ่งก่อสร้าง  ด้านอาค...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (1289)
     

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์อาวุธ  ศรีสุกรี  เกิดเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๗๒  อายุ  ๘๐  ปี  ที่จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. ๒๔๘๗  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมและเหรียญทองคะแนนเยี่ยม  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา  มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งแพทย์  ประจำบ้านกุมารเวชกรรม  ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๐๔ - ๒๕๑๑  รักษาการหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๒...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (1284)
     

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  เกิดเมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๘  สำเร็จการศึกษาปริญญารัฐพัฒนาศาสตร์  (เกียรตินิยม)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา

   นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  มีความรอบรู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร  โดยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์  ให้เป็นธนาคารที่เป็นเลิศ  เป็นมืออา...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246