กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 2. นางประภัสสร จรัสอรุณฉาย 3. นางกัลยา เลพล 4. นางรุ่งฤดี ภูชมศรี 5. นายคมสัน บุญจงรักษ์ 6. MR.Adrew R.Cottam
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (802)
     

      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้  และชุมชนนักปฏิบัติ  มีจำนวน 22 รางวัลดังต่อไปนี้

      เรื่องเล่าเร้าพลังจากการจัดการความรู้  ประเภทบุคลากร

1. ชนะเลิศ  ผศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  คณะการบัญชีและการจัดการ  โล่รางวัล  เสื้อสามารถและของที่ระลึก
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นางประภัสสร  จรัสอรุณฉาย คณะการบัญชีและการจัดการ  โล่รางวัล และเสื้อสามารถ
3. ร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สสส.
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายดนัยพร คำประชม 2. นายลิขิต เรืองโหน่ง 3. นายวิริยะ เดชมหันต์ 4. นางสาวปนิดา ศีลรักษา 5. นางสาวสมฤตี เพ็ชรา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (809)
     

      นิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน  ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นายดนัยพร  คำประชม, นายลิขิต เรืองโหน่ง, นายวิริยะ  เดชมหันต์, นางสาวปนิดา  ศีลรักษา  และนางสาวสมฤตี เพ็ชรา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สสส. ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่ และเกียรติบัตร จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

    &nb...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวมัจฉา โสสุด 2. นางสาวบุญประลอง ทองคำ 3. นายวิชาญ งามหนองอ้อ 4. นายวันชัย สารทอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (870)
     

   นิสิตที่มีความบกพร่องทางการเห็น มมส. สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  37  รอบมหกรรม  (แม่โดมเกมส์)  ระหว่างวันที่  22-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการจัดกีฬาสาธิตสำหรับคนพิการขึ้น งานสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดส่งนักกีฬากรีฑาที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 4 คน คือ  ประเภทการวิ่ง 100 เมตร ชาย-หญิง และประเภทการวิ่ง 200 เมตร ชาย-หญิง เพื่อเป็นการส่งเสร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        การบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (883)
     

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย อาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการ  ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์  ในงาน “วันนักประดิษฐ์”  ประจำปี  2553  และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี  2553  และผลงานนักประดิษฐ์ดีเด่น  ประจำปี  2553  

     จากผลงาน  Mild Scrub รักษ์ผิว รักษ์โลก  โดยมีผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย  นางสาวพีรยา  วรสิษฐ, นางสาววรวรรณ  ศรีสุริยชัย นิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ  และนางสาวนลินี  พฤฒ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2553
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร 2. นางสาวปิยฉัตร คงสูงเนิน 3. นายกฤษพล โยธาวงษา 4. นางสาวอรยา ประสาร 5. นายนครินทร์ บุญมี 6. นายสุริยา โพธิ์ศรี 7. นายวิชิตชัย ภาโนมัย 8. นายปณัฐา พันธุ์เณร 9. นายภาณุวัฒน์ แดงสูงเนิน 10. นายพุฒิเมธ โชครัชตะอนันต์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (890)
     

     นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือ  OTOP  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จากโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่”  ในงาน ”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 
1–5 กุมภาพันธ์  2553 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 

     1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประเภทการแข่งขันโครงงาน กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน Community Project ระดับอุดมศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายประสงค์ ดีนัก 2. นายชลิต อิฎไธสง 3. นางสาวศิรินันท์ ชาญประโคร 4. นายคทาวุท ศรีมนตรี 5. นางสาวศุธาศิณี แก้วเพชร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าว (899)
     

    โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 4  ซึ่งจัดโดย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หลังจากเปิดโครงการและเริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา  ทั้งประเภทการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันตอบคำถาม  ระดับมัธยมศึกษา  และการแข่งขันโครงงาน  “กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน”  ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งในปีนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่าพันทีมจากทั่วประเทศ  และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทั้งสิ้น  75  ทีม  จาก  75  สถาบัน  เป็นจำนวนกว่า  400 คน  ที่คัดมาจากเยาวชนนับหมื่นทั่วประเทศ

     ส่วนผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามาร...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวนรินทรา อรรถโยโค
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (900)
     

     นางสาวนรินทรา อรรถโยโค  นิสิตวิชาโทสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น  ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการ True Visions - BBC World News Future Journalist Award 2009-2010  หลังจากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการข่าว”  ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยนางสาวนรินทรา  อรรถโยโค ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาคเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์กับสถานีข่าว TNN 24 ของทรูวิชั่นส์เป็นเวลา 1 เดือน

    ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2552
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน 2. นางบานเย็น ศรีวงษา 3. นางอำนวย จันโทสี 4. นายบุญมา เขาวง 5. นายเคน สมจินดา 6. นายสายรุ้ง ภูมิสุข 7. นายคำแอ ทองจันทร์ 8. นายดนุพล ผันผาย 9. นายกฤษณา โมคศิริ 10. นายวิชัย สารบัณฑิต 11. นายคำหล้า โคตรพันธ์
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (948)
     

     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2553  ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

     และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2553 ได้มีพิธีปิดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2553 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวปิดงาน  พร้อมมอบรางวัลนาคราชทองคำ แก่ศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและผู้มีคุณูปการในการสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม

     เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยองค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงม...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246