กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาวิทยาลัยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนินท์ เจียรวนนท์
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  หน่วยงาน :
        เทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (1372)
     

   นายธนินท์   เจียรวนนท์  เกิดเมื่อเดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา  บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมัธยมซัวเถา  ประเทศจีน  วิทยาลัยฮ่องกง และวิทยาป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตร  ป.ร.อ.  รุ่น๑

   ปัจจุบัน นายธนินท์  เจียรวนนท์  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานกรรมการ บริษัท  เทเลคอมเอเชีย  คอร์เปอร์เรชั่น  จำกัด   (มหาชน)  เป็นผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำทางการเกษตรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  มาปรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจนประสบผลสำ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันการประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชัยวัฒน์ ศรีพอ 2. นายนิตินัย คนเพียร 3. นายมนัส จันทร์กำเนิด 4. นายธนกร แก้วอินทร์ 5. นายวัชรชัย ใจมีพร 6. นายวัลลภ ชมพูมิ 7. นายสะบัดชัย เรืองเสนา 8. นายทินกร ขันมา 9. นายโอฬาร อุทรักษ์ 10 .นายปรีดา ใจปัดชา 11. นายพงศธร ยอดดำเนิน 12. นายสุวัฒน์ เนียมกลาง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1368)
     

   เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 นายรุ่งโรจน์  แฉล้มไธสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1โดยมี  พลอากาศเอกณพฤกภ์  มัณฑะจิตร ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน  เพื่อรักษาคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้านการประดิษฐ์ใบตองและวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปะการประดิษฐ์งานใบตองและวัสดุธรรมชาติให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

   ลักษณ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษานิสิตเรียนดี ด้านการแพทย์
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางวนิดา วงศาบาล
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (1369)
     

   เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  เจ้าของทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท สำหรับนิสิตที่มีความประพฤติดี  เรียนดี ด้านการแพทย์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

   จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวนิดา  วงศาบาล  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางชฎารัตน์  วิชัยวงษ์  นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  เป็นทุนให้เปล่าประเภททุนต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุ สบท.
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ชญานุช วีรสาร
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (1363)
     

   อาจารย์ชญานุช  วีรสาร อาจารย์สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

   สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการรู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน อันได้แก่โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเตอร์เน็ต ได้จัดโครงการประกวด สปอตโฆษณาสั้นทางวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาคขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตนเอง รู้เท่าทันการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริการทางโทรคมนาคม

   โดยทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.สุนันท์ สายกระสุน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1358)
     

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน เกิดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ดร.สุนันท์ สายกระสุน มีความรู้ความชำนาญในงานวิจัยสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ เน้นศึกษาด้านการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทยางเทอร์โมพลาสติกและพลาสติก มีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ จำนวน ๙ เรื่อง

   บทความวิจัยที่ได้รับตีพิ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1356)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  อารยะรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2513 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดับปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อารยะรัตน์   มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนการปรับปรุงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โครงการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (1355)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริธร   ศิริอมรพรรณ  เกิดเมื่อวันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นบุตรีของนายเรียบ   ศิริอมรพรรณ  และนางสายสวาท   ศิริอมรพรรณ   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการโภชนาการ  (เกียรตินิยม  อันดับ  ๒)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขา  Food  Science  and  Technology  of  New  South  Wales  ประเทศออสเตเลีย  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ  ๗  สังกัดภ...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สายกระสุน
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (1350)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุ ๓๙ ปี ที่อำเภอจอมพระ  จ.สุรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์  สายกระสุน เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 

   สถานที่ทำงานในปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มห...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246