กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8
  ชื่อ - นามสกุล :
        วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        ดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (6783)
     

MSU Stage Band ชนะเลิศการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.50 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และ นิสิต วง MSU Stage Band มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลพระราชทานและทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวอภิญญา สุพร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6740)
     

นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่น มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา สุพร นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จากผลการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร 3. อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ 4. นางสาวญาณาธิป เจือจันทึก 5. นางสาวสาธิตรา ครุฑวงศ์ และคณะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6739)
     

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

อาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลดีเด่นในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center จังหวัดขอนแก่น จัดโดยที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) โดยมีอาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานโดยวาจา (Oral Presentation) ดีเด่น ประเภ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์, นายพิทยา นิลแสง, นายสุรศักดิ์ เชยวัดเกาะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะนิติศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6727)
     

นิสิต คณะนิติศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค (ภาค 4) ระดับอุดมศึกษา และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ นายพิทยา นิลแสง และนายสุรศักดิ์ เชยวัดเกาะ นิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาค 4) ระดับอุดมศึกษา ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และเป็นตัวแทนของระดับภูมิภาค (ภาค 4) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 17 กันยายน 2559 ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Silver Award การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม ผลงานวิจัยของ อาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาอีสาน ผลงานวิจัยของ อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ อาจารย์สายฝน จำปาทอง และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6708)
     


มมส คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลและโล่ห์จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการนำผลงานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ Theme “ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ ว...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลในงาน MOS World Championship
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ และนายสถาพร มาลี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (6677)
     

นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลในงาน MOS World Championship


นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลก ในงาน MOS World Championship 2016 ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559

โดยปีนี้ นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 และรางวัล Top 10 ในอันดับที่ 7 โปรแกรม Adobe Photoshop โดยนายสถาพร มาลี นิสิตหลักสูตรบริหาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และอาจารย์สันติ สีดาราช
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6623)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา รับรางวัลยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ “วิถีแห่งพอเพียง” และ อาจารย์สันติ สีดาราช รับรางวัลดีเด่น ผลงานชื่อ “ต่อเติม หมายเลข 2” ระดับประชาชนทั่วไป อาจารย์ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับประทานรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2559
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวณัฐวราภรณ์ อุดมไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองทัพบก
รายละเอียดข่าว (6618)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ชนะเลิศประกวดความเรียงโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐวราภรณ์ อุดมไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความเรียง ประเภทอุดมศึกษา  ประจำปี 2559 ในหัวข้อ รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย ในโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่ 5 จัดโดยกองทัพบก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ เซ็ลทรัลเวิลด์ กรุงเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246