กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  ประเภท :
         บุคลากร, ศิษย์เก่า,
  หน่วยงาน :
        สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดข่าว (7808)
     

อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ นายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และนางสาวภัทรสุดา บรรยงค์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7776)
     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัล "ดีเยี่ยม" ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และ นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล “ดีเยี่ยม” จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในผลงานชื่อ "Recycle waste washing water of M/C ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากการล้างกระจกมาใช้ใหม่" โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เป็นที่ปรึกษา" เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10. นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7771)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ระดับอุดมศึกษา” กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ผลงานชื่อ “โครงงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการ SCB กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 12 ระดับอุดมศึกษา “พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน” รับเงินรางวัลรวมกว่า 280,000 บาท และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด 191 โครงงาน จาก 51 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ประกอบด้วยนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 จากคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววริศรา ละเอียด 2. นายณัฐธัญ สกนธวัฒน์ 3. นายนครินทร์ สระแก้ว 4. นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ 5. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ 6. นายพัชรพล สุวรรณเขต
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7770)
     

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มมส ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 102 คน คัดเหลือ 35 คน ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง (ผ่านเข้ารอบ เข้าค่าย 2 ระดับชาติ)

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายบุญนำ สาสุด (ศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 8)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7761)
     

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญนำ สาสุด ศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ 8 คว้ารางวัล ช้างเผือก รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

นายบุญนำ สาสุด ส่งผลงานชื่อ “ลูกหลานชาวนา, สีน้ำมันบนผ้าใบ(181 x 200 ซม.)” เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ อธิบายถึงผลงาน ดังนี้ "เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของเกษตรกร ญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ลูกหลานก็ได้ออกทุ่งเล่นสนุกสนาน ซึมซับบรรยากาศช่วยเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. สราวุฒิ ยอดกูล 2. นางสาว จริญญา ภูระพัฒน์ 3. นางสาว ชลธิชา ดาราก้านตรง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7755)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรจากโครงการประกวด นวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” และเข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน 2. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน 3. ทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (7738)
     

มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน ได้แก่ ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน และทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน

สำหรับโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ ข้อตกลง แก่นิสิตทุนการศึกษา ปลูกจิตสำนึกที่ดีการเป็นนิสิตทุนการศึกษา ให้คำป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน
  ชื่อ - นามสกุล :
        วงดนตรีพื้นบ้าน ศิลป์อีสาน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (7731)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วงดนตรีพื้นบ้าน “ศิลป์อีสาน” คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ภายใต้งาน มหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ภายใต้งานมหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246