กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7961)
     

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ทั้ง 3 คน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ระดับนิสิต นักศึกษา จากประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

ทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ ประจำสาขานฤมิตศิลป์ เข้าร่วมในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7960)
     

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) รับรางวัลการแข่งขันสาวไหมไทย ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้าน ประเภทเส้นไหมหลืบสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับมัธยมศึกษา และได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เด็กชายไกรวิทญ์ ศรีหาวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์สิริมณี คำชมภู และอาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ และร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน สมเ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Design By Jeans 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล 2. นายนันทวัฒน์ สาหินกอง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7958)
     

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018” ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
และนายนันทวัฒน์ สาหินกอง นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (7918)
     

นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ชื่อผลงาน “การต่อสู้” จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง แข...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายธนพล ดาทุมมา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7888)
     


นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกศิลปะไทยและจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 รับเงินรางวัล 8,000 บาท จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จากผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชื่อ โอ้โฮ้บางกอก ระดับอายุ 17-20 ปี จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University<...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายถาวร ความสวัสดิ์
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7887)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายถาวร ความสวัสดิ์ ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทยและอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาเอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 ด้วยผลงานชื่อ “สัตว์ในจินตนาการอีสาน”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวตติยา สนสกุล (ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7881)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยา สนสกุล ศิษย์เก่า ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระกินรี “คนดี คิดดี สังคมดี งานประทานรางวัลเกียรติคุณ พระกินรี คนดีของแผ่นดิน” รางวัลระดับประเทศ

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานประทานรางวัลเกียรติคุณ “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อสรรค์สร้าง ‘คนดี คิดดี สังคมดี’...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7856)
     

แสดงความยินดี นิสิต มมส คว้ารางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ) จากการส่งแผนพัฒนาชุมชนเข้าแข่งขันกิจกรรม “โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12” ในชื่อ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต “โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์
...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246