กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธžเธฃเธฐเธ˜เธฒเธ•เธธเธ™เธฒเธ”เธนเธ™เธ—เธญเธ‡เธ„เธณ

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10347)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา 

*************************************************

     นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือชื่อในวงการแสดงว่า “ หม่ำ จ๊กม๊ก” เกิดที่จังหวัดยโสธร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวัฒนา และระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีธรรมวิทยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10346)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์

*************************************************

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Diplomat, American Board of Pediatrics, The Broo...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี)
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10345)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี) 

*********************************

     พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต, ลาวะลี) เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณพรหมจรรย์ ได้บรรพชามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ และอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้ศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10343)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์

*************************************************

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจิรวัฒน์ มหาสาร
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (10342)
     

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น 
นายจิรวัฒน์ มหาสาร

*************************************************

     นายจิรวัฒน์ มหาสาร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ เป็นชาวอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองแก ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวาปีปทุม และระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ Diploma of Business จาก Browns...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        ดร.สุทิน คลังแสง
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9930)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น  
ดร.สุทิน  คลังแสง

************************************

   ดร.สุทิน คลังแสง เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๔ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบัวบาน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
  ชื่อ - นามสกุล :
        พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา สิริจันโท (นิลจันทร์))
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9929)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) 

*****************************

   พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ศิลา  สิริจันโท (นิลจันทร์)) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนาม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายเฉลิมพล มาลาคำ
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
รายละเอียดข่าว (9928)
     

ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔
ประเภท บุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายเฉลิมพล  มาลาคำ

*************************************************

   นายเฉลิมพล  มาลาคำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246