กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ”เธตเน€เธ”เนˆเธ™

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10349)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง

*****************************************************

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาส...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี
รายละเอียดข่าว (10348)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล วังคะฮาต

*****************************************************
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประมง และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก University of Aberdeen สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (9926)
     

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน

****************************

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ณ ม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9858)
     ผลงานวิจัย “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในผลงาน “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม เจ้าของผลงาน กล่าวว่า การทอผ้า ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9406)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรร่วมกับ G’d Annuzio, Chieti Campus, Italy) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังและยาทาภายนอก และการ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8897)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ให้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๔๔ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้เดินทางไปทำวิจัย ณ Heriot-Watt University, Edinburgh Campus สหราชอาณาจักร เป็นเวล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8896)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๑ ตามลำดับ เริ่มเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับโดยได้นำองค์ความรู้ขยายสู...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8895)
     

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ และได้ศึกษาต่อ ณ University of York สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับรางวัล Academic Excellence 2013 (Pure Science) จาก The Anglo-Thai Society สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246