กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธ”เธตเน€เธ”เนˆเธ™

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8149)
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รุ่น ๔) จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลจนสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำหน้าที่ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร์ก่อนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7579)
     

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันสังกัดกลุ่มวิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านชีววิทยา ปรสิตวิทยา และเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เป็นตัวอย่างอันดียิ่งในด้านความมีวิริยะอุตสาหะสร้...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7578)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นบุตรของ พ.ต.อ.เกษม สุวรรณรัตน์ และนางราตรี สุวรรณรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโท สาขาวิชา Telecommunications Systems Management ณ Murray State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา International Business Management จาก Nottingham Business School ณ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6897)
     

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเคมีวิเคราะห์ เน้นการพัฒนาระบบ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6442)
        

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย และเป็...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
รายละเอียดข่าว (5578)
        

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา อายุ ๓๔ ปี  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา มีความชำนาญพิเศษด้านการจัดจำแนกในระดับโมเลกุล การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์ประชากรของเชื้อปรสิต หอยน้ำจืด แมลง สัตว์เลื้อยคลาน และนก เริ่มต้นทำวิจัยในช่วงแรกของการทำงานเป็นอาจารย์ โดยต่อยอดงานวิจัยจากวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (4959)
     

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติศักดิ์ ปัตติยะ
เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ปัจจุบันอายุ ๓๓ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต MSc in Advanced Chemical Engineering จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. in Chemecal Engineering จาก Aston University ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ เป็นผู้มีความเชี่ยวช...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (4154)
     


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  สีหานาม
 อายุ ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  สีหานาม
 มีความชำนาญพิเศษด้านการเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นสมาชิกหน่วยวิจัยด้าน B...


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246