กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7710)
     

มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ หัวข้อ “ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง (The Invented Tradition of Northeastern Communities in Mekong Basin)” ในงานพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี พลอากาศเอกประ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7669)
     

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ AEC TOP CEO AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 และนักพัฒนาดีเด่น (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพัฒนะ พิมพ์แน่น
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
รายละเอียดข่าว (7600)
     

บุคลากร มมส รับโล่รางวัล "นักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย" เพื่อรับฟังสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ชมและผู้ฟังรายการทั้งหมดตามบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวพัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของ ส.ส.ท. แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อนำสู่การพัฒนารายการ และการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการจัดปาฐกถาพิเศษ เวทีแลกเปลี่ยนคว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2. รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ 3. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4. ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี คณะศึกษาศาสตร์ 6. ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณะเทคโนโลยี 7. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 8. ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9. ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10. ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. ผศ.ดร.โฆสิต แพงสร้อย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 12. ผศ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 13. อ.ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 14. อ.ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15. อ.ดร.รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 16. อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 17. อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 18. อาจารย์กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภท :
         บุคลากร
รายละเอียดข่าว (7597)
     

รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี

ผลการคัดเลือก อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 และรับโล่รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. รศ.ดร....

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ 2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา 3. นายวิเทศ วัฒนขำ 4. นายภูวดล อยู่ปาน
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ/กองทะเบียนและประมวลผล/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รายละเอียดข่าว (7594)
     

บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และจะเข้ารับโล่และรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 คน ดังนี้
- ประเภทข้าราชการ ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักวิทยบริการ
- ประเภทพนักงาน ได้แก่ นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล
- ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายวิเทศ วัฒนขำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
- ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นายภูวดล อยู่ปาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ลิงค์ : https://goo.gl/zKuAMM

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล เทพรัตน คนดีรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7565)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ได้รับรางวัล เทพรัตน คนดีรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบ "คนดีรัตนโกสินทร์" โล่ "เทพรัตน" ประจำปี 2560 สาขาบุคคลต้นแบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคม โดยสภาสื่อมวลชนไทย (องค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชน หรือ สชท) ได้จัดให้มีพิธีมอบ “รางวัล เทพรัตน คนดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้แนวคิด" ประชารัฐ ร่วมใจ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2560" โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอำน...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7496)
     

มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 (BEST PRACTICE AWARDS 2017) ดำเนินการโดยสำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล องค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7494)
     

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประเภทอุตสาหกรรม งาน i-nnovation Thailand Week 2017

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลที่ 2 จากรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประเภทอุตสาหกรรม ในงาน i-nnovation Thailand Week 2017 ด้วยผลงาน “ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป” ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับมอบจากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246