กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธจเธดเธฉเธขเนŒเน€เธเนˆเธฒ

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายตวง อันทะไชย
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, พระธาตุนาดูนทองคำ,
รายละเอียดข่าว (6904)
     

   นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ ที่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   นายตวง อันทะไชย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านองค์กรครู องค์กรประช...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (6805)
     

อาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์คว้ารางวัลประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2558 อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์ประจำสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอำนาจ เส้นคราม ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6796)
     

ศิษย์เก่า สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho Scholarship : MEXT2016)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ คุณอำนาจ เส้นคราม (มะเดื่อ) ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho Scholarship : MEXT2016) ไปศึกษาต่อในประเภท Teacher Training Students 

ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีผู้สามารถสอบได้ทุนประเภทนี้ได้เพียง 2 คนเท่านั้น และต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies ณ กรุงโตเกียว 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร 3. อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ 4. นางสาวญาณาธิป เจือจันทึก 5. นางสาวสาธิตรา ครุฑวงศ์ และคณะ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6739)
     

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

อาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลดีเด่นในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center จังหวัดขอนแก่น จัดโดยที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) โดยมีอาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานโดยวาจา (Oral Presentation) ดีเด่น ประเภ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
  ชื่อ - นามสกุล :
        อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และอาจารย์สันติ สีดาราช
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6623)
     

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา รับรางวัลยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ “วิถีแห่งพอเพียง” และ อาจารย์สันติ สีดาราช รับรางวัลดีเด่น ผลงานชื่อ “ต่อเติม หมายเลข 2” ระดับประชาชนทั่วไป อาจารย์ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับประทานรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016
  ชื่อ - นามสกุล :
        คุณอำนาจ เส้นคราม
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (6613)
     

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายอำนาจ เส้นคราม ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล รอง Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวดสุดยอดสาวงงามของเมืองไทย Miss Grand Thailand 2016 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

รางวัล Best Director Award (PD) หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ได้แก่ PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ได้แก่ PD จังหวัดร้อยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขัน TDCC 2016 รอบภูมิภาคเหนือ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) นายคนอง ศรีพล (ทีมที่ 5 นายคนอง ศรีพล คู่กับ นางสาววารุณี เชื้อเรือนงาม)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายละเอียดข่าว (6346)
     

ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส คว้ารางวัลการแข่งขัน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส และนายคนอง ศรีพล ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ชบาช่อที่ 9) คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันประกอบอาหารประเภทเป็ด ในงาน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภูมิภาคเหนือ รุ่นมืออาชีพ ณ CENTRAL FESTIVAL เชียงใหม่ 
1. นายจตุรงค์ มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค์ มะยุโรวาส ทำการแข่งขัน คู่กับ นายอิทธิกร ตังสุนันทน์) 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร และสิทธิร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ, ศิษย์เก่า,
รายละเอียดข่าว (5590)
     
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (M.A., Ph.D. Linguistics) จาก University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ รับราชการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาตั้งแต่เมื่อยังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปฏิบัติงานด้านการสอนทั้งในร...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246