กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™/เธ™เธดเธชเธดเธ•

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และนางสาวภัทรสุดา บรรยงค์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7776)
     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัล "ดีเยี่ยม" ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และ นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล “ดีเยี่ยม” จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในผลงานชื่อ "Recycle waste washing water of M/C ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากการล้างกระจกมาใช้ใหม่" โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เป็นที่ปรึกษา" เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10. นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7771)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ระดับอุดมศึกษา” กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ผลงานชื่อ “โครงงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการ SCB กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 12 ระดับอุดมศึกษา “พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน” รับเงินรางวัลรวมกว่า 280,000 บาท และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด 191 โครงงาน จาก 51 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต ประกอบด้วยนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 จากคณะการบัญชีและการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาววริศรา ละเอียด 2. นายณัฐธัญ สกนธวัฒน์ 3. นายนครินทร์ สระแก้ว 4. นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ 5. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ 6. นายพัชรพล สุวรรณเขต
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7770)
     

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มมส ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 102 คน คัดเหลือ 35 คน ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง (ผ่านเข้ารอบ เข้าค่าย 2 ระดับชาติ)

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. สราวุฒิ ยอดกูล 2. นางสาว จริญญา ภูระพัฒน์ 3. นางสาว ชลธิชา ดาราก้านตรง
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7755)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรจากโครงการประกวด นวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” และเข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน
  ชื่อ - นามสกุล :
        วงดนตรีพื้นบ้าน ศิลป์อีสาน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (7731)
     

มมส ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ วงดนตรีพื้นบ้าน “ศิลป์อีสาน” คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ภายใต้งาน มหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน ภายใต้งานมหกรรม โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นางสาวจิราวรรณ เอกบัว 2. นางสาวสิทธิณีพร ผ่านสำแดง 3. นางสาวธิพาภรณ์ ทับไมตรี 4. นายพุฒสรรค์ กันยาพันธ์ 5. นายณัฐพัชร ไชยชาติ 6. นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิธรรม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (7707)
     


อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายจเรียนวุทธา เอิม และนายซือดี ซาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7695)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561 ณ อาคาร 31 ห้อง 310606 ม.ราชภัฎนครราชสีมา

โดยมีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 9 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภั...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสราวุฒิ ยอดกูล 2. นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง 3. นางสาวกรกนก เวชไธสง 4. นางสาวจริญญา ภูระพัฒน์ 5. นายณัชพล งามทวี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7649)
     

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส รับรางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชมเชย การประกวด สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ส่งเข้าประกวดในชื่อทีม The Blaze ประกอบด้วย นายสราวุฒิ ยอดกูล นางสาวชลธิชา ดาราก้านตรง นางสาวกรกนก เวชไธสง นางสาวจริญญา ภูระพัฒน์ และ นายณัชพล งามทวี โดยมี อาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

จัดโดย คุรุสภา รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จากนายแพทย์ธีระเกียรต...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246