กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™/เธ™เธดเธชเธดเธ•

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขฯ
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทันตแพทย์ จารุพัฒน์ จุลแดง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง State of Art for Alternative Periodontal Integrative Treatment in Type II Diabetes-Periodontitis Patients นายมนัสพงษ์ มาลา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation presentation) สาขา บริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข สาธารณสุขทั่วไป เศรษฐกิจสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมไลน์บอท DHF-Fondue สำหรับบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        -
รายละเอียดข่าว (10746)
     นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขฯ

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่

ทันตแพทย์ จารุพัฒน์ จุลแดง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง State of Art for Alternative Periodontal Integrative Treatment in Type II Diabetes-Periodontitis Patients

นายมนัสพงษ์ มาลา นิสิตหลัก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการมหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตจากชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        -
รายละเอียดข่าว (10704)
     มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ "มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจากชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ "มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว : ตอนหอพักสีเขียว ปีที่ 1" (ปีงบประมาณ 2565) จาก นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

โครงการดังกล่าว ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง ที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการการดำเนินกิจ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รายละเอียดข่าว (10634)
     นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International

นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดรายการ Music & Marching Arts International สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Standstill Drumline และ Percussion Ensemble ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้

ผลการประกวด Music & Marching Arts International // สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Woondwind Ensemble, Brass Ensemble และ Mixed Ensemble
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ Mahasarakham University Saxophone Ensemble และ Mahasarakham Ensemble
รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ F4 Saxophone Quartet  และ MSU Brass Quintet

ผลการป...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อวงมมส ดรัมไลน์ รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และวง MSU Percussion Ensemble รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10630)
     นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส คว้ารางวัลการประกวด Music & Marching Arts International

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดรายการ Music & Marching Arts International สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประเภท Standstill Drumline และ Percussion Ensemble ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชื่อวงมมส ดรัมไลน์ รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และวง MSU Percussion Ensemble รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน

นิสิตทั้งสองวง เป็นนิสิตเครื่องมือเอก  Percussion กลุ่มวิชาเอกดนตรีตะวันตก ควบคุมวงและฝึกซ้อมโดย อาจารย์วัชรากร จันทร์สุข อาจารย์ประจำเครื่องมือเอก percussion วิทยาลัยดุริยางคศิล...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศเวทีประกวด Startup Thailand League 2023
  ชื่อ - นามสกุล :
        ทีม EMMA Furniture มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
รายละเอียดข่าว (10589)
     นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด "Startup Thailand League 2023"

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทัพนิสิตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 5 ทีมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการStartup Thailand League 2023 : Regional Pitching เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี มานำเสนอผลงานแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ในปีนี้มีที่มีเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 46 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละทีมมีศักยภาพและได้นำไอเดียสุดเจ๋ง นวัตกรรมสุดแจ๋ว ที่มีความคิดสร้างสรรค...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวด Thailand Green Design Awards 2023
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวอินทิรา สาวงค์ นางสาวนัสชา ทุมสุด นางสาวภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ และนางสาวพัชรินทร์ เสนานิคม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มคือ อ.แสน ศรีสุโร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        -
รายละเอียดข่าว (10568)
     นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด Thailand Green Design Awards 2023

นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023 จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้ส่งผลงานงานกระเบื้องติดผนังลายขิด ผลิตจากเปลือกไข่จากร้านอาหารรอ ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำมาผสมขึ้นรูปและออกแบบลายขิด เป็นกระเบื้องติดผนังที่เกิดลวดลายใหม่ ๆ และเป็นการนำเปลือกไข่กลับมาใช้ประโยชน์) เข้าประกวด

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) นิสิตที่ได้รับรางวัลคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (10452)
     มมส ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 3 รางวัล โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  จัดโดย บริษัทในเครือ HAPPY GROUP  

โครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้มีความสามารถและไอเดียในการพัฒนาแฟลตฟอร์มจากสถานศึกษาใกล้เคียง และให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและสถานศึกษาร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกและช่วยความคุม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายอิทธิพล หลวงโปธา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (10377)
     นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวม 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโอวาท พร้อมรับโล่รางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายอิทธิพล หลวงโปธา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

การนำเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246