กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™/เธ™เธดเธชเธดเธ•

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม Smart EKG shirt MSU
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายสุทัศน์ บุดดาเคย 2. นางสาวจรัสโฉม โพธิสาร 3. นางสาววรรณภา ผ่องใส 4. นางสาวปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5. นางสาวนัฐกานต์ ยอดไธสง 6. นางสาวรุจิรา นวนทา 7. นางสาวปนัดดา ใจหมั่น 8. นางสาวธัญญาลักษณ์ เผ่าศิริ 9. นายณัฐพล ดีขามป้อม
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8803)
     

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มมส รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดคงวามยินดีกับ นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 นำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ทีมนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8791)
     

นิสิต มมส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ได้นำ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายเมธาวี สุวรรณทา 2. นางสาวพนัดดา อัศวาวุฒิ 3. นางสาวพัทธมน ทนุผล 4. นางสาวณัฐมล พรมบล 5. นายชาลีวัฒน์ วัลลานนท์ 6. นายกีรติ บัวลาด
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
รายละเอียดข่าว (8783)
     

นิสิต สื่อนฤมิต มมส รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มพื้นที่ 3) ประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มพื้นที่ 3 หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง จากการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายณัฐพงษ์ พิมพ์กลาง 2. นายยุทธศาสตร์ บุญจวง 3. นายปริญญา ศรีเทพ 4. นายธนาธิป กสิบุตร 5. นายชญานนท์ แสงพันธ์ 6. นายคฑายุทธ แฝงพิมาย 7. นายเอกนรินทร์ พงทะวงษ์ 8. นายธีรพล สีอิ่น 9. นายนนทวัฒน์ ป้องศรี
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8761)
     

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองศิลปวัฒนธรรม Art and Culture สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Thailand Biennale Korat 2020 ที่ระดมประชาชน ช่างฝีมือ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ มาโชว์ฝีมือเชิงประติมากรรมประดิษฐ์หุ่นฟางเชิงศิลป์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ โคราชดินแดนบรรพชีวิน มีผลงานส่งเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 20 ตัว แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไป และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดระหว่างวันที่ 1 - 10...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวยุภาพร คำทะเนตร
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8741)
     

นิสิต ภาษาญี่ปุ่น มมส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Sony จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวยุภาพร คำทะเนตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้างรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        เด็กชายคณิศร ภาคสุชล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (8737)
     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงยินดีกับ เด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้น ป.5/1ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ในโอกาสรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย
  ชื่อ - นามสกุล :
        นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (8676)
     

นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง” นำโดยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายสุริยะ สอนสุระ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต ตลอดนิสิตเข้าร่วมรับโล่รางวัลในครั้งนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริม...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน : กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 13
  ชื่อ - นามสกุล :
        1. นายตะวัน เชียงขวาง 2. นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี 3. นายทักษ์ดนัย ชราชัย 4. นางสาวธัญญา ภูผาพลอย 5. นางสาววิรัลยา สามเชียง 6. นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร 7. นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี 8. นางสาววชิรินทรา แสนสีมนต์ 9. นางสาวพิมชนก สุขยิ่ง 10. นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส 11. นางสาวสุทธิชา มอไธสง 12. นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด 13. นางสาวนันทนา กัณหา 14. นายธีรพงศ์ พงษ์เสือ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะเทคโนโลยี/คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8669)
     

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คุณสุรพงศ์ บำรุงพารา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่อาวุโส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม และคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบรางวัลและเงินรางวัล แก่นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ และนิสิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นว...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246