กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
     
เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เน‚เธ”เธ”เน€เธ”เนˆเธ™

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก (INTARG 2023)
  ชื่อ - นามสกุล :
        1.รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช 2.ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 3.รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 4.ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา 5.ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม 6.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 7.ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, บุคลากร,
รายละเอียดข่าว (10553)
     นักวิจัย มมส คว้า 4 รางวัลเหรียญทองบนเวทีโลก "The 16th International Invention and Innovation Show" (INTARG 2023)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมนักวิจัย มมส เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน "The 16th International Invention and Innovation Show" INTARG® 2023 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ International Congress Centre MCK เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์  

INTARG® เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในทวีปยุโรป ซึ่งในปี 2023 จัดโดย  Eurobusiness-Haller ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (9299)
     

นิสิต มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหนังสือวันเยา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
  ชื่อ - นามสกุล :
        นางพรพิมล มโนชัย
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ
รายละเอียดข่าว (9290)
     

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมบันทึก
-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ชื่อ - นามสกุล :
        นายกันตภณ กลีบบัว
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8988)
     
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรางวัลแก...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8964)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา แคนสี
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14909 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

คุณสมบัติ : หม้อผลิตไอน้ำผนังสองชั้นสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้เชื้อเพลิงจากฟืนหรือแก๊ส เพื่อใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของก้อนเชื้อเห็ด หม้อผลิตไอน้ำสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบรวมทั้งใช้เชื้อเพลิงน้อย คุณภาพของไอสูงทำให้ประหยัดเวลา...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8963)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14803 ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา เป็นการพัฒนาสครับขัดผิวตรีผลา ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสครับเนื้อละเอียดสม่ำเสมอ สีน้ำตาล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกลิ่นพีช (Peach flavor) ไม่เยิ้มเหลว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ครับขัดผิวตรี...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
  ชื่อ - นามสกุล :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8960)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล และคณะ
สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14802 ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตโทนเนอร์จากปวกหาด  เป็นการพัฒนาโทนเนอร์เพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อ Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ ได้ และมีความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมี  ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือ...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
  ชื่อ - นามสกุล :
        รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8959)
     

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต
ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
สังกัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของสิทธิ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 14562 ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ : สูตรชาที่มีส่วนประกอบของงวงตาลอบแห้ง สะระแหน่อบแห้ง และกรรมวิธีการผลิต เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรสองชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ที่มีกลิ่นสะระแหน่อบแห้ง...

-- คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม --

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246