NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่อาเซียน NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้...
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม
   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
   อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี 2557 อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ...
   มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
   มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ
   http://youtu.be/pFbTT_knl8w http://youtu.be/pFbTT_knl8w
   NBT สัมภาษณ์ มมส ชุมชนต้นแบบการผลิตสีผงจากธรรมชาติ NBT สัมภาษณ์ มมส ชุมชนต้นแบบการผลิตสีผงจากธรรมชาติ
หน้าที่ : « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนส...  
   คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ. เยี่ยมชม...  
   มมส “โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ...  
   มมส จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   รายการ เก็บตก มมส (18 กันยายน 2560)  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่องผลการ...  
   มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเป...  
   สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการปร...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย 5 จังหว...  
   มมส โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดอบรมการสอนภา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246