NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำฯ NBT สัมภาษณ์สด มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นิเวศวิทยาพื้นที่...
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haipong University
   NBT มมส สัมภาษณ์สด ประกวดหนังสั้น MSU-EGAT 2014 Short Film Award NBT มมส สัมภาษณ์สด ประกวดหนังสั้น MSU-EGAT 2014 Short Film Award
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความสำเร็จของกิจกรรมฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความสำเร็จของกิจกรรมฯ
   NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่อาเซียน NBT สัมภาษณ์สด มมส เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ศึกษามาตรการเชิงรุกและรับส่งเสริมสินค้...
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหาสารคาม
   การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่33
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557 NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ปี 2557
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล
   อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประจำปี 2557 อธิการบดี มมส เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ...
หน้าที่ : « 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการประชุมวิชาการระด...  
   มมส จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏ...  
   บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห...  
   ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,000 เล่มแปรอ...  
   วีดิทัศน์ : ม.มหาสารคาม จุดเทียน 4,...  
   ม.มหาสารคาม จัดกิจกรรมทำดี“น้อมรำลึ...  
    มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึก...  
   คุยข่าวเช้า 8 : นิสิต มมส แปรอักษร ...  
   VOICE OF MSU : จันทราโอบตะวัน ละครป...  
   ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาม...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246