NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างบ้านดินอบไอน้ำสมุนไพร NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการสร้างบ้านดินอบไอน้ำสมุนไพร
   สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) รายงานข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการภาพถ่าย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) รายงานข่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการภ...
   มมส จัดประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย มมส จัดประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
   เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 นำเสนอข่าว MSU Chorus มมส ร่วมแสดงดนตรีในงาน ครอบครัวข่าว 3 ก้าวสู่ปีที่ 9 เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 นำเสนอข่าว MSU Chorus มมส ร่วมแสดงดนตรีในงาน ครอบครัวข่...
   รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013 รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2013
   มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์ มมส จัดอบรมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์
   จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบครัวข่าว 3 ก้าวสู่ปีที่ 9 จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 นำเสนอข่าว มมส ร่วมแสดงผลงานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ในงานครอบค...
   มมส จัดงานวันมหิดล มมส จัดงานวันมหิดล
   NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา NBT สัมภาษณ์สด อาจารย์ มมส กับผลิตภัณฑ์น้ำตรีผลา
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556 มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกา­ร ประจำปี 2556
หน้าที่ : « 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ ...  
   MSU HEAD LINE NEWS สรุปข่าวระห...  
   วีดิทัศน์แนะนำ : พิธีรำถวายงพร...  
   VOICE OF MSU : โครงการตักสิลาว...  
   มมส ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประ...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ป...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต ...  
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...  
   VOICE OF MSU : โครงการนักข่าวแห่งอน...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขา...  
   มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นั...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246