มมส มอบอาคารศูนย์เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มมส มอบอาคารศูนย์เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ มุ่งส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ มุ่งส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์สิ่...
   ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า­เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า&...
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
   นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ฝึกอบรมทำละครเร่ โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ฝึกอบรมทำละครเร่ โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญ...
   มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมส จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556
   NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12 NBT สัมภาษณ์สด มมส พร้อมจัดงานเทคโนแฟร์ ครั้งที่ 12
   NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด NBT สัมภาษณ์สด มมส 1 หลักสูตร 1 ชุมชน : การประมงน้ำจืด
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับจังหวัดฯ คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงร­ะดับภาคและระดับ...
   NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม NBT สัมภาษณ์สด มมส การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม
หน้าที่ : « 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดบรรยายเพื่อความรู้ความเ...  
   มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภา...  
   มมส จัดพิธีถวายราชสักการะพระบา...  
   มมส ร่วมจัดอบรมยกระดับร้านค้าธ...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษา ระดับปริ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ “การจัดการขยะ...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พ...  
   มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 25...  
   มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำป...  
   ตระเวนข่าว ตะลอนโลก : คุณท้อป พิพัฒ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน ...  
   มมส จัดโครงการโฮม Room Festival  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส พัฒนาบุคลากร “ห...  
 
งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246