หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ Thai Digital Collection TDC ผ่าน Google Meet  (อ่าน 52)
  วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564, เวลา 09:00 น.
  รูปแบบออนไลน์
  

 

  ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  (อ่าน 44)
  วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564, เวลา 12:30 น.
  ณ ห้องประชุมสํานักคอมพิวเตอร์ B-412 และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
  

 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เสียงแห่งอีสานใต้ กันตรึม 250 บทเพลง  (อ่าน 60)
  วันเสาร์, 25 กันยายน 2564, เวลา 09:00 น.
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 33)
  วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564, เวลา 13:30 น.
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าดุริยางคศิลป์ มมส ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบครอบ 13 ปี  (อ่าน 30)
  วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564, เวลา 13:30 น.
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)  (อ่าน 131)
  วันพฤหัส, 30 กันยายน 2564, เวลา 13:30 น.
  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

  ขอเชิญชมการแสดงละครประเพณี สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 121)
  วันพฤหัส, 30 กันยายน 2564, เวลา 18:00 น.
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผ่านระบบออนไลน์)
  

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส ครั้งที่ 2  (อ่าน 828)
  วันอาทิตย์, 03 ตุลาคม 2564, เวลา 05:00 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบริจาคโลหิต  (อ่าน 9)
  วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564, เวลา 10:00 น.
  ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 เขตพื้นที่ในเมือง
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th