หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี ราชพฤกษ์เกมส์ 23 ปี  (อ่าน 62)
  วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561, เวลา 07:00 น.
  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมเสวนา (ฟรี)  (อ่าน 73)
  วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561, เวลา 09:00 น.
  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 393)
  วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561, เวลา 09:19 น.
  ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา
  

 

  ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018  (อ่าน 82)
  วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ตักสิลาวาฑิต ครั้งที่ 3  (อ่าน 112)
  วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561, เวลา 16:00 น.
  ณ MU วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจร่วมโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16  (อ่าน 11)
  วันพฤหัส, 05 เมษายน 2561, เวลา 09:00 น.
  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5  (อ่าน 188)
  วันพฤหัส, 26 เมษายน 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  (อ่าน 195)
  วันพฤหัส, 24 พฤษภาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON KOREAN STUDIES AND THAI STUDIES IN ASEAN (KTAC’ 5)  (อ่าน 60)
  วันพฤหัส, 19 กรกฎาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th