หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1   (อ่าน 632)
  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี 60 ปี เกษียณอายุราชการ  (อ่าน 196)
  วันอังคาร, 25 กันยายน 2561, เวลา 18:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ วิสัยทัศน์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในบริบทความสัมพันธ์ไทย ลาว และ จีน  (อ่าน 12)
  วันพุธ, 26 กันยายน 2561, เวลา 13:00 น.
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  

 

  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี  (อ่าน 76)
  วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมค่ายอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ใหญ่ในตำนาน  (อ่าน 75)
  วันเสาร์, 13 ตุลาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/แหล่งขุดค้น จ.กาฬสินธุ์
  

 

  เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย อบรมวันที่ 23-25 พย. 2561  (อ่าน 70)
  วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th