หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science  (อ่าน 136)
  วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560, เวลา 15:50 น.
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  

 

  เชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ  (อ่าน 683)
  วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560, เวลา 16:30 น.
  ณ ห้อง GE Learning Area ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์
  

 

  เชิญชวนออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐ  (อ่าน 336)
  วันพุธ, 29 มีนาคม 2560, เวลา 15:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป  (อ่าน 7)
  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต
  

 

  ขอเชิญชวน บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  (อ่าน 17)
  วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  (อ่าน 29)
  วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ (ก.พ. ภาค ก)  (อ่าน 201)
  วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560, เวลา 07:30 น.
  ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5
  

 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง)  (อ่าน 1441)
  วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560, เวลา 08:30 น.
  อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th