หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 25)
  วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 15:00 น.
  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  

 

  เชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน CA Seminar: Marbling Art is Pure Magic Workshop 2020  (อ่าน 17)
  วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ ห้อง AR-314 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 166)
  วันพุธ, 04 มีนาคม 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงานออนไลน์  (อ่าน 7)
  วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020)  (อ่าน 65)
  วันศุกร์, 24 เมษายน 2563, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th