หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ 19 รูป  (อ่าน 275)
  วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต
  

 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอง)  (อ่าน 2538)
  วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560, เวลา 08:30 น.
  อาคารราชนครินทร์ (RN) ชั้น 2
  

 

  ศิษย์เก่า มมส ชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง เจอกัน 16 กรกฎาคม นี้  (อ่าน 39)
  วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเช็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th