หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  รับน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์  (อ่าน 15)
  วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563, เวลา 08:30 น.
  กองกิจการนิสิต
  กองกิจการนิสิต

 

  เปิดโลกกิจกรรม (ออนไลน์)  (อ่าน 9)
  วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563, เวลา 08:30 น.
  กองกิจการนิสิต
  กองกิจการนิสิต

 

  MSU FRESHMEN 2020 (ออนไลน์)  (อ่าน 9)
  วันเสาร์, 22 สิงหาคม 2563, เวลา 18:00 น.
  กองกิจการนิสิต
  กองกิจการนิสิต

 

  พิธีไหว้ครู  (อ่าน 3)
  วันพฤหัส, 27 สิงหาคม 2563, เวลา 08:30 น.
  กองกิจการนิสิต
  กองกิจการนิสิต
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th