หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม โครงการประเพีณีลงแขกเกี่ยวข้าว  (อ่าน 41)
  วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560, เวลา 09:00 น.
  ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 180)
  วันพฤหัส, 23 พฤศจิกายน 2560, เวลา 08:00 น.
  สำนักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่  (อ่าน 47)
  วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560, เวลา 13:30 น.
  ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  (อ่าน 124)
  วันเสาร์, 09 ธันวาคม 2560, เวลา 06:30 น.
  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 2)
  วันเสาร์, 09 ธันวาคม 2560, เวลา 07:00 น.
  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th