หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 99)
  วันพุธ, 23 มกราคม 2562, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx  (อ่าน 275)
  วันเสาร์, 26 มกราคม 2562, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์   (อ่าน 7)
  วันจันทร์, 28 มกราคม 2562, เวลา 07:00 น.
  ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

  โครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 1 ปีที่ 3 เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์   (อ่าน 51)
  วันอังคาร, 29 มกราคม 2562, เวลา 13:04 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  โครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม  (อ่าน 72)
  วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 08:00 น.
  ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2  (อ่าน 50)
  วันพฤหัส, 23 พฤษภาคม 2562, เวลา 08:32 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th