หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  Inspirational TALK Startup DreamaniFEST LIVE STREAM 15 ธันวาคม 2565  (อ่าน 24)
  วันพฤหัส, 15 ธันวาคม 2565, เวลา 09:00 น.
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 87)
  วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2565, เวลา 08:00 น.
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เทศกาลดนตรีและถนนคนมอ  (อ่าน 81)
  วันเสาร์, 24 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  ณ บริเวณรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 32)
  วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565  (อ่าน 9)
  วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  สำนักศึกษาทั่วไป
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 32)
  วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565, เวลา 08:30 น.
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  กีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 28  (อ่าน 68)
  วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์ 2566, เวลา 08:00 น.
  ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  วันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2565  (อ่าน 45)
  วันศุกร์, 10 มีนาคม 2566, เวลา 08:00 น.
  ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th