หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)  (อ่าน 100)
  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564, เวลา 08:30 น.
  ณ หน่วยเลือกตั้งโถงชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ณ หน่วยเลือกตั้งห้องสถานีวิทยุกระจายเสียง ชั้น 1 (หน้าลิฟท์ ฝั่งตะวันออก) อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จ
  

 

  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ รูปแบบออนไลน์  (อ่าน 32)
  วันพุธ, 17 มีนาคม 2564, เวลา 10:00 น.
  กองบริการการศึกษา
  กองบริการการศึกษา

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส ครั้งที่ 2  (อ่าน 305)
  วันอาทิตย์, 21 มีนาคม 2564, เวลา 05:00 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

  ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021) หัวข้อ Harmony in Diversity: Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation  (อ่าน 62)
  วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564, เวลา 08:30 น.
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10  (อ่าน 81)
  วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564, เวลา 08:30 น.
  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th