หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญร่วมงานคำแนะนำสำหรับผู้มีเงินได้ฯ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  (อ่าน 32)
  วันพฤหัส, 16 มีนาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย : บรรพชนชื่นชีวิน : La Fete des Dinos ครั้งที่ 1  (อ่าน 25)
  วันเสาร์, 18 มีนาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  

 

  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam  (อ่าน 319)
  วันเสาร์, 01 เมษายน 2560, เวลา 08:30 น.
  สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th