หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชมละครเวทีประจำปี 2565 เรื่อง Kill Bar เพลงจบ ฉันจาก   (อ่าน 57)
  วันพฤหัส, 23 มีนาคม 2566, เวลา 17:30 น.
  ลานศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง
  

 

  ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  (อ่าน 18)
  วันจันทร์, 03 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023)  (อ่าน 19)
  วันศุกร์, 07 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  ห้อง Smart Classroom (ห้อง 407) ชั้น 4 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  The Faculty of Education, Mahasarakham Univeristy and Co-host are pleased to invite all to join a International Conference on "Education for Sustainable Development".  (อ่าน 16)
  วันอาทิตย์, 16 เมษายน 2566, เวลา 08:00 น.
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 21)
  วันเสาร์, 29 เมษายน 2566, เวลา 08:30 น.
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413)
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th