หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 263)
  วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งอีสาน (The Spirit of Isan)  (อ่าน 68)
  วันพฤหัส, 27 กรกฎาคม 2560, เวลา 19:00 น.
  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MU-300)
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  (อ่าน 22)
  วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  ณ สวนอาหารสานะคามโอเอซีส จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  กิจกกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4  (อ่าน 42)
  วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560, เวลา 08:00 น.
  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th