หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health  (อ่าน 203)
  วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 17:30 น.
  ณ ด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTF RMF จัดการดีมีแต่คุ้ม  (อ่าน 123)
  วันเสาร์, 23 มีนาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้อง SBB 901 อาคารบริหารธุรกิจสินรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562  (อ่าน 69)
  วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562, เวลา 09:00 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  โฮม The Evolution Concert (โครงการดุริยางคนิพนธ์ครั้งที่ 20)  (อ่าน 8)
  วันพฤหัส, 28 มีนาคม 2562, เวลา 18:00 น.
  ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  เตรียมตัวพบกับงานที่รวบรวมเหล่าร้านของคราฟท์สุดชิค อาหารและเครื่องดื่มสุดคูล แถมมีกิจกรรมสนุกๆ  (อ่าน 8)
  วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562, เวลา 16:00 น.
  ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2  (อ่าน 77)
  วันเสาร์, 30 มีนาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

  ขอเชิญชวน นิสิต มมส ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สมาชิกสภานิสิต และสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 3)
  วันอาทิตย์, 31 มีนาคม 2562, เวลา 09:00 น.
  ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่นิสิตสังกัด
  

 

  ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจ Smart Student 4.0  (อ่าน 29)
  วันอังคาร, 02 เมษายน 2562, เวลา 12:00 น.
  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  (อ่าน 129)
  วันพฤหัส, 04 เมษายน 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562  (อ่าน 9)
  วันพุธ, 10 เมษายน 2562, เวลา 07:30 น.
  ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1 2
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th