หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health  (อ่าน 100)
  วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 17:30 น.
  ณ ด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM  (อ่าน 98)
  วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  
 
 

  ขอเชิญ ประชาชน สื่อมวลชน นิสิต คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน เวทีสาธารณะ  (อ่าน 55)
  วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 09:00 น.
  ห้อง D- 415 วิทยาลัยการเองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  (อ่าน 62)
  วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  
 
 

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมมหกรรมงานวิ่งที่หล่อที่สุดแห่งปี 2019  (อ่าน 25)
  วันอาทิตย์, 17 มีนาคม 2562, เวลา 04:00 น.
  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1 2
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th