หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  เชิญชวนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 30)
  วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องประชุม AR-201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  
 
 

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  (อ่าน 175)
  วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อ่าน 118)
  วันอาทิตย์, 18 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019 : เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2  (อ่าน 704)
  วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  ประชุม The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019)  (อ่าน 7)
  วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1 2
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th