หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1   (อ่าน 284)
  วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออนซอนอีสาน : ความเชื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านส่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพร ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี  (อ่าน 63)
  วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  
 
 

  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์อีสาน  (อ่าน 6)
  วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561, เวลา 08:30 น.
  ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 และ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าฟังบรรยาย สิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมในกองทุนเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 103)
  วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561, เวลา 10:00 น.
  15 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 21 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
  
 
 

  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย  (อ่าน 81)
  วันพฤหัส, 16 สิงหาคม 2561, เวลา 09:00 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1 2
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th