หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย  (อ่าน 161)
  วันเสาร์, 03 มีนาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  
 
 

  ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์  (อ่าน 74)
  วันเสาร์, 10 มีนาคม 2561, เวลา 14:30 น.
  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  (อ่าน 137)
  วันพฤหัส, 24 พฤษภาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th