หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 
 ประเภทข่าว (ประชุม/สัมมนา)

 
 

  ขอเชิญร่วมเชียร์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 106)
  วันเสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 08:00 น.
  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
 
 

  ขอเชิญร่วมงานโครงการการแข่งขันทักษะการขายอาเซียนครั้งที่ 1  (อ่าน 65)
  วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 09:00 น.
  ณ ห้อง Convention โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  
 
 

  เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020)  (อ่าน 39)
  วันศุกร์, 24 เมษายน 2563, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th