หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
      หลักสูตรระยะสั้น
 
 ประเภทข่าว (ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม)

 
 

  ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖  (อ่าน 52)
  วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2566, เวลา 07:00 น.
  วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th