หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
 

 

  ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต บุคลากร และประชาชนที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บริการฟรี)  (อ่าน 247)
  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 09:00 น.
  ณ โรงอาหารกลางเดิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) และ ณ ลานหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  

 

   ขอเชิญชวนชมคอนเสริต์ ณ สยาม : ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี  (อ่าน 66)
  วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 17:00 น.
  ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  น้องๆ นิสิต พบกัน 19 กุมภาพันธ์นี้ กับ คลับ.ฟรายเดย์.โชว์ เพราะทุกความรักมีคำตอบ  (อ่าน 292)
  วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 4  (อ่าน 101)
  วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 16:20 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย (สายสนับสนุน) ปี 2 ครั้งที่ 4  (อ่าน 9)
  วันพฤหัส, 22 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 13:00 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญชาว มมส และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนงานนมัสการพระบรมพระธาตุนาดูน  (อ่าน 49)
  วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย  (อ่าน 94)
  วันเสาร์, 03 มีนาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  

 

   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  (อ่าน 108)
  วันพฤหัส, 24 พฤษภาคม 2561, เวลา 08:00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th