หน้าแรก
  ข่าววันนี้ (Today's Events)
  เหตุการณ์สำคัญ (Featured Events)
  ประเภทข่าว (Categories)
      ประชุม/สัมมนา
      บริการวิชาการ
      อบรม
      ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
      ประชาสัมพันธ์องค์กร
      กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ
      นันทนาการ
      หลักสูตรระยะสั้น
 

 

  เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science, and Technology  (อ่าน 75)
  วันอังคาร, 05 กันยายน 2566, เวลา 08:30 น.
  ณ โรงแรม D Varee Jomtein Beach, Pattaya
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 41)
  วันอังคาร, 26 กันยายน 2566, เวลา 08:30 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 41)
  วันพฤหัส, 28 กันยายน 2566, เวลา 08:30 น.
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  (อ่าน 20)
  วันพุธ, 04 ตุลาคม 2566, เวลา 09:00 น.
  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  

 

  ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖  (อ่าน 51)
  วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2566, เวลา 07:00 น.
  วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  

 

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Early Childcare and Education Colladoration ครั้งที่ 1  (อ่าน 56)
  วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566, เวลา 08:30 น.
  ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  
หน้าที่ : 1
  งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280    web: http://www.web.msu.ac.th/    E-mail: info@msu.ac.th