ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เสนอชื่อและประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันพุธที่ 4  ตุลาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอข้อคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี ในวันพุธที่ 4  ตุลาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.)
-----------------
รายละเอียดเพิ่มเติม https://citly.me/jHLuw
 
วัน/เวลา :   2023-10-04 09:00:00 ถึง 2023-10-04 15:00:00
สถานที่ :   ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://citly.me/jHLuw
Last Modified :   2023-09-19 12:09:24