โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ วิธีการงบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ "วิธีการงบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ"

ในวันที่ 21 กันยายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : Onsite ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
ผู้เข้าร่วม : อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน-ศูนย์/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

กลุ่มที่ 2 : Onsite ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
ผู้เข้าร่วม : ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

กลุ่มที่ 3 : Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings
ผู้เข้าร่วม : รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน-ศูนย์/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ-สำนัก-สถาบัน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ และผู้ที่สนใจ

ลิงก์ลงทะเบียน Online https://t.ly/kmG_L

ลิงก์ห้องประชุม Zoom Meetings https://t.ly/nc5e2

 
วัน/เวลา :   2023-09-21 09:00:00 ถึง 2023-09-21 12:00:00
สถานที่ :   ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน
Last Modified :   2023-09-19 12:09:18