ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
เวลา 16.00 น. – 16.15 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.15 น. – 16.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เวลา 16.30 น. – 18.00 น. 
 - การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - กระบวนการและขบวนการขั้นตอนการส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เวลา 18.00 น. – 18.30 น. สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 1758
 
วัน/เวลา :   2017-04-25 16:00:00 ถึง 2017-04-25 18:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 1758
Last Modified :   2017-04-21 16:00:13