ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 4
 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยปีที่ 2 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่” โดย นายอุทัย หามนตรี กองการเจ้าหน้าที่ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.20 น. – 19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-02-20 16:20:00 ถึง 2018-02-20 19:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Last Modified :   2018-01-24 02:51:34