ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2
 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และจีน) เรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
 
วัน/เวลา :   2018-08-29 08:30:00 ถึง 2018-08-29 16:30:00
สถานที่ :   ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Download File
Last Modified :   2018-07-19 09:12:39