ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสาคัญของผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรพร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิชาการ นักวิจัยเกิดการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดและสามารถมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการอบรมฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่สนใจสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training 

ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 3603, 088-573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2018-11-03 08:30:00 ถึง 2018-11-04 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ภายใน 3603, 088-573-3101 หรือ manutsanan.m@acc.msu.ac.th
Download :   Download File
Last Modified :   2018-10-10 13:52:35