ขอเชิญสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น

วันที่จัดอบรม : ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 (หลักสูตรอบรม 2 วัน) ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน
สถานที่อบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) จำนวนรับสมัครผู้เข้าอบรม : นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน

สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561)
• แนะนำโปรแกรม PSPP และ Onyx
• แนะนำชุดข้อมูลที่ใช้กับการอบรม 
• แนะนำการนำเข้าชุดข้อมูล (Dataset) 
• แนะนำสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ (Frequency), 
ร้อยละ (Percent), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
• แนะนำการสร้างตัวแปรใหม่ (New Variable)

อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561)
• แนะนำการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
• แนะนำสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
• แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-Test, F-test, Chi-square, และความสัมพันธ์ (Correlation) 
• แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
รวมถึงแบบง่าย(Simple Regression) และแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
• สรุป : สิ่งที่เรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับ
- เครื่องคอมพิวเตอร์บริการในการอบรม
- อาหารว่าง 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ
- เอกสารประกอบการอบรม / สมุด / ปากกา
- เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาในการอบรม
......................................................
ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608
โทรสาร 0-4375-4425
 
วัน/เวลา :   2018-11-24 08:00:00 ถึง 2018-11-25 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4425
Last Modified :   2018-11-06 11:19:07