เปิดรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3
 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์
          โดยปีนี้กำหนดการประชุมในหัวข้อ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนการจัดทำ วารสารอีสานศึกษา (Journal of ISAN Studies) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของนักวิชาการในการนำเสนอผลงานวิชาการ
          การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเสนอผลงงานและผู้ร่วมงาน โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานให้เลือก ทั้งการนำเสนอด้วยตนเอง การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ การตอบข้อซักถามผ่านการประชุมออนไลน์ และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่าย Facebook
          เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :        0-4372-1686 , 0-4375-4333  ต่อ  6164โทรสาร :    0-4372-1686
E-mail :     rinacconf@msu.ac.th
Website :  https://rinac.msu.ac.th/conference2020
Facebook : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประสานงาน   ดร.อัจฉรี จันทมูล          09-4371-0290
                   คุณนิ่มนวล จันทรุญ       09-0024-4679
                   คุณจงรักษ์ คชสังข์         08-1261-0097
 
วัน/เวลา :   2020-06-30 08:30:00 ถึง 2020-06-30 12:00:00
สถานที่ :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ : 0-4372-1686 , 0-4375-4333 ต่อ 6164โทรสาร : 0-4372-1686 E-mail : rinacconf@msu.ac.th Website : https://rinac.msu.ac.th/conference2020 Facebook : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงาน ดร.อัจฉรี จันทมูล 09-4371-0290 คุณนิ่มนวล จันทรุญ 09-0024-4679 คุณจงรักษ์ คชสังข์ 08-1261-0097
Download :   Download File
Last Modified :   2020-06-30 04:04:49