ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “น้อมนำธรรมสู่จิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า” ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2017-03-29 12:30:00 ถึง 2017-03-29 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักศึกษาทั่วไป
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักศึกษาทั่วไป
Last Modified :   2017-02-28 15:08:00