โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หัวข้อ การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
 
ด้วย กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้มีกำหนดจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หัวข้อ “การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นักวิเทศสัมพันธ์สามารถกำหนดแนวทาง ทิศทาง เป้าหมาย ตามสมรรถนะนักวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการเ ชื่อมโยงการทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และเพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในการนี้  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน  โดยส่งข้อมูลตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หัวข้อ “การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” มาที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
 
วัน/เวลา :   2017-05-25 08:00:00 ถึง 2017-05-25 16:30:00
สถานที่ :   ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   อบรม
ติดต่อ/สอบถาม :   กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรสัพท์ภายใน 1338
Last Modified :   2017-05-09 15:14:17