ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจ
 

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data R Programming for Data Science

ระบบรับสมัคร/ดาวน์โหลดเอกสาร/เนื้อหาหลักสูตร/กำหนดการ
คลิก >> www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data R Programming for Data Science โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม R เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ได้
วันอบรม : ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
จำนวนรับสมัครผู้เข้าอบรม : 60 คน
วิทยากร : อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบรับสมัคร/ดาวน์โหลดเอกสาร/เนื้อหาหลักสูตร/กำหนดการ
คลิก >> www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
การสมัครเข้าอบรม/ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน 
การสมัครเข้าอบรม : 
ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถสมัครผ่านระบบสมัครที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training 
ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน
- บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
- บุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
 
วัน/เวลา :   2017-07-19 08:30:00 ถึง 2017-07-21 16:30:00
สถานที่ :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
กลุ่มข่าว :   อบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375-4422
Last Modified :   2017-06-26 02:25:44