สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>กำหนดวันสรรหา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.30 น. สถานที่ลงคะแนนเสียงสรรหา สำนักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคามวิธีการลงคะแนนเสียงสรรหา ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรลูกจ้างประจำ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ที่มีภาพถ่าย

>>ประกาศผลการสรรหา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ (ผู้สมัคร 5 คน เลือกได้ 1 คน)

หมายเลขประจำตัว 1 นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
>>สมาชิกเลขที่ 710 065 004584
หมายเลขประจำตัว 2 นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
>>สมาชิกเลขที่ 718 019 006727
หมายเลขประจำตัว 3 นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
>>สมาชิกเลขที่ 710 019 008047
หมายเลขประจำตัว 4 นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
>>สมาชิกเลขที่ 710 065 005167
หมายเลขประจำตัว 5 นายกวีพจน์ บันลือวงศ์ 
>>สมาชิกเลขที่ 718 038 009064
 
วัน/เวลา :   2017-11-23 08:00:00 ถึง 2017-11-24 13:30:00
สถานที่ :   สำนักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรลูกจ้างประจำ
กลุ่มข่าว :   ประชาสัมพันธ์องค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2017-11-10 16:47:05