เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าฟังบรรยาย สิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมในกองทุนเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าฟังบรรยาย สิทธิประโยชน์การมีส่วนร่วมในกองทุนเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยกองแผนงาน ได้กำหนดจัดประชุมบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าสู่ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนจะสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นรายบุคคล ในการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล และสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ได้วางกำหนดการจัดประชุมออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

          1. สำหรับพนักงาน เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

          2.  สำหรับพนักงาน เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.   ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์

          ทั้งนี้ขอความกรุณาให้พนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียน พนักงานที่จะเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3-14 สิงหาคม 2561

พนักงานที่จะเข้าร่วมประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3-20 สิงหาคม 2561

>> ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าประชุม คลิก : https://goo.gl/49AWQH

 
วัน/เวลา :   2018-08-15 10:00:00 ถึง 2018-08-21 15:30:00
สถานที่ :   15 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 21 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน 1330
Last Modified :   2018-08-08 08:59:26