ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น/2561
 

ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น/2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดกำหนดการ : https://grad.msu.ac.th/…/lum…/fileupload/563549026.79244.pdf

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2018-08-10 07:30:00 ถึง 2018-08-10 12:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link https://grad.msu.ac.th/…/lum…/fileupload/563549026.79244.pdf
Last Modified :   2018-08-09 07:22:41