ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx
 

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP และ Onyx ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมาน สำหรับการวิจัย สำหรับผู้เริ่มต้น สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัย โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงานหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 3608 หรือ 081-661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2019-01-26 08:00:00 ถึง 2019-01-27 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน 081-661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
Download :   Download File
Last Modified :   2018-12-06 02:05:38