โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทยและการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI) เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกและเกิดเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมฯ จะจัดระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 3608 หรือ 08-1661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2019-04-20 08:30:00 ถึง 2019-04-21 16:30:00
สถานที่ :   ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Download File
Last Modified :   2019-03-25 02:42:09