ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการทำงานวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย
 

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9 สำหรับนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจในการทำงานวิจัย โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 (หลักสูตรอบรม 2 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training คุณพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้ประสานงาน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่เบอร์ภายใน 3608 หรือ 08-1661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
 
วัน/เวลา :   2019-09-21 08:00:00 ถึง 2019-09-22 17:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจในการทำงานวิจัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณพิษณุ คุณชื่น เบอร์ภายใน 3608 หรือ 08-1661-0475, อีเมล์ phitsanu.k@acc.msu.ac.th
Download :   Download File
Last Modified :   2019-08-06 06:18:32