เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส อบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดฯเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน”

วันนี้ (9 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน” ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน  และทีมวิทยากร นำผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมอบหมายมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ดำเนินการจ้างงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และเทคนิคในการขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น อีกทั้งเกิดทักษะในการถ่ายภาพและจัดทำ content เพื่อขายสินค้าและบริการออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ระบบแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ภายใต้ชื่อ“MSUmarket.com” เพื่อเป็นช่องทางการขายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้สูงขึ้น อันจะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ต่อไป

โดยในวันนี้มีชุมชน, กลุ่มผู้ประกอบการ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 40 คน และมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม,  ฟาร์มของ มมส ,  ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มมส  และศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) และมีนิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมฯ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 8236 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ศิษย์เก่า มศว มมส จัดกิจกรรมคื...  
   มมส ร่วมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาต...  
   มมส ลงนาม MoU กับ UCSI Univers...  
   มมส ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปี วันป...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส MOU ร่วมกับ SUEP สาธารณรัฐประชา...  
   หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนว...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุ...  
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าชมการแข่งข...  
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิ...  
   มมส ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5...  
   มมส ประชุมหารือแนวทาง (ร่าง) ลงนามค...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระห...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]