เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงนาม MoU กับ UCSI University สหพันธรัฐมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ Professor Datuk Ir Ts Dr Siti Hamisah Binti Tapsir, FASc, the Vice-Chancellor, UCSI University สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการร่วมกัน อาทิ Research Matching Seminar, English Camp, Summer Camp สำหรับพัฒนาทักษะพลเมือง ความเป็นผู้นำและภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและนิสิตมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยจากคณะการบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้หารือด้านการทำวิจัยร่วมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนและนิสิต ร่วมกับผู้บริหารฝ่าย UCSI University ได้แก่ 1. Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok, Group Business Development Advisor, 2. Distingished Prof.Dr. Phang Siew Moi, FASc, Deputy Vice-Chancellor, Research and Posgraduat 3. Prof.Datuk Dr. Rohana Binti Yusof, FASc, Deputy Vice-Chancellor Academic and Internationalisation (Kuala Lumpur campus), และผู้แทนจาก Institute of Music, Faculty of Business Management, Centre of Excellence of Research, Value Innovation and Entrepreneurship, Graduate Business School, Global Rankings and Internal Audit และ Global Engagement Office

สำหรับ UCSI University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับที่ 284 ด้าน Most Improved Award จาก QS WORLD UNIVERISTY RANKING 2023 เนื่องจากตั้งแต่ปี 2019 สามารถทำอันดับได้ดีขึ้นทุกปี ดังนี้ ปี 2019 = อันดับที่ 481 ปี 2020 = อันดับที่ 442 ปี 2021 = อันดับที่ 391 ปี 2022 = อันดับที่ 347 และ ปี 2023 = อันดับที่ 284

นอกจากนี้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วยังมีอัตราการได้งานทำ 100% สามารถส่งนักศึกษาออกฝึกงานในบริษัทระดับโลกกว่า 4,600 แห่ง มีนักศึกษานาชาติมากถึง 110 สัญชาติ นับเป็นจำนวน 30% ของนักศึกษาทั้งหมด และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในมาเลเชียที่เปิดสอนในหลักสูตร Aquatic Science, Biotechnology, Food Science, Music และ Nutrition โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมองว่า UCSI University เป็น partner university ที่มีศักยภาพที่จะช่วยกันส่งเสริมทั้งการทำงานวิจัย วิชาการและการจัดอันดับ

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 15540 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จัดอบรมเชิง...  
   มมส เตรียมความพร้อมจัดงานมุทิต...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กร...  
   มมส เตรียมความพร้อมนิสิตพิการ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิธีการงบ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปั...  
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดกา...  
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิดบ้านมอน้ำ...  
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตต่างชาต...  
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศิลป์ มมส จ...  
   นิสิตชมรม Belips For All จัดโครงการ...  
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโ...  
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบรมเพิ่มศัก...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]